آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 220,110 16,968,548,231 Rls. 567,009 $
2 12 1394 اينچه برون چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 76,778 6,151,551,614 Rls. 205,225 $
3 12 1394 اينچه برون چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 54,647 5,793,012,730 Rls. 193,452 $
4 12 1394 اينچه برون چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 4,369 3,441,865,285 Rls. 115,849 $
5 12 1394 اينچه برون چين 29038900 مشتقاتهالوژنه هيدروکربورهاي سيکلانيک ، سيکلينک يا سيکلوترپنيک غير از 5،4،3،2،1، 6 هگزا کلرو سيکلو هگزان ، آلدرين ، کلرودين وهپتا کلر 42,000 2,818,047,837 Rls. 93,940 $
6 12 1394 اينچه برون چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 42,898 2,601,861,950 Rls. 86,318 $
7 12 1394 اينچه برون چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 39,071 2,369,351,652 Rls. 78,593 $
8 12 1394 اينچه برون چين 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 25,000 1,991,880,000 Rls. 66,000 $
9 12 1394 اينچه برون چين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 66,940 1,952,610,758 Rls. 66,185 $
10 12 1394 اينچه برون چين 85437020 ---لامپ LED 5,450 1,859,725,410 Rls. 64,507 $
11 12 1394 اينچه برون چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 20,965 1,723,989,493 Rls. 60,908 $
12 12 1394 اينچه برون چين 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 20,916 1,268,989,868 Rls. 42,083 $
13 12 1394 اينچه برون چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 15,277 1,247,558,104 Rls. 41,857 $
14 12 1394 اينچه برون چين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 12,280 1,113,757,136 Rls. 36,980 $
15 12 1394 اينچه برون چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 13,000 976,996,760 Rls. 33,034 $
16 12 1394 اينچه برون چين 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 13,280 954,232,432 Rls. 31,628 $
17 12 1394 اينچه برون چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 8,164 556,343,555 Rls. 18,744 $
18 12 1394 اينچه برون چين 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 14,000 524,910,760 Rls. 17,380 $
19 12 1394 اينچه برون چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 392 492,069,416 Rls. 16,330 $
20 12 1394 اينچه برون چين 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 12,000 452,458,160 Rls. 14,990 $
21 12 1394 اينچه برون چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,992 379,258,300 Rls. 13,308 $
22 12 1394 اينچه برون چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 7,805 355,788,036 Rls. 11,801 $
23 12 1394 اينچه برون چين 90160090 ا جزا و قطعات ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم يا کمتر 3,830 290,452,320 Rls. 9,624 $
24 12 1394 اينچه برون چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 2,623 276,464,880 Rls. 9,180 $
25 12 1394 اينچه برون چين 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 23,910 254,417,400 Rls. 8,430 $
26 12 1394 اينچه برون چين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 7,998 234,015,904 Rls. 8,104 $
27 12 1394 اينچه برون چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 3,620 219,891,480 Rls. 7,286 $
28 12 1394 اينچه برون چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 5,000 180,879,164 Rls. 6,376 $
29 12 1394 اينچه برون چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 2,000 139,582,500 Rls. 4,625 $
30 12 1394 اينچه برون چين 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,820 138,013,140 Rls. 4,573 $
31 12 1394 اينچه برون چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 1,930 116,940,428 Rls. 3,883 $
32 12 1394 اينچه برون چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 916 110,911,500 Rls. 3,675 $
33 12 1394 اينچه برون چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,355 82,109,720 Rls. 2,726 $
34 12 1394 اينچه برون چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,113 79,710,483 Rls. 2,816 $
35 12 1394 اينچه برون چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 920 55,833,000 Rls. 1,850 $
36 12 1394 اينچه برون چين 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 802 48,740,700 Rls. 1,615 $
37 12 1394 اينچه برون چين 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 745 45,239,820 Rls. 1,499 $
38 12 1394 اينچه برون چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 450 34,103,400 Rls. 1,130 $
39 12 1394 اينچه برون چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 95 6,911,220 Rls. 229 $
40 12 1394 اينچه برون چين 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 20 6,104,868 Rls. 210 $
41 12 1394 اينچه برون چين 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 10 6,066,180 Rls. 201 $
مجموع کل
58,321,195,594 ريال
مجموع کل
1,954,152 دلار
[1]