آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازارچه رازي-خوي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 731,000 11,656,411,417 Rls. 397,495 $
2 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 32,106 2,254,399,336 Rls. 78,497 $
3 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 75,250 1,924,670,676 Rls. 65,124 $
4 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 13,035 1,664,450,463 Rls. 57,610 $
5 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 15,470 1,363,580,332 Rls. 46,642 $
6 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,140 1,347,361,290 Rls. 46,230 $
7 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,016 1,291,438,087 Rls. 44,136 $
8 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 19,345 1,273,074,980 Rls. 43,803 $
9 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 7,370 1,225,073,342 Rls. 42,803 $
10 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,424 1,116,894,402 Rls. 38,747 $
11 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 19,860 1,096,252,517 Rls. 38,174 $
12 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 27,006 1,033,564,024 Rls. 35,907 $
13 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 8,805 1,019,704,140 Rls. 35,453 $
14 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 9,186 972,407,876 Rls. 33,516 $
15 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,474 933,792,510 Rls. 31,934 $
16 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 8,120 895,511,682 Rls. 31,385 $
17 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 8,307 815,045,171 Rls. 28,278 $
18 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 44,422 799,207,154 Rls. 28,009 $
19 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 10,710 778,604,073 Rls. 27,130 $
20 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 9,500 731,300,310 Rls. 25,371 $
21 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 11,410 729,073,260 Rls. 25,296 $
22 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,614 713,670,978 Rls. 24,364 $
23 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 7,798 671,856,057 Rls. 23,469 $
24 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 9,370 650,202,946 Rls. 22,631 $
25 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 4,600 603,530,338 Rls. 20,804 $
26 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,058 603,238,267 Rls. 21,070 $
27 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,033 595,996,394 Rls. 20,596 $
28 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,070 576,771,226 Rls. 20,108 $
29 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 3,702 536,772,987 Rls. 18,592 $
30 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 25202000 ک گچ 36,000 525,049,814 Rls. 18,088 $
31 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 5,922 517,175,749 Rls. 17,853 $
32 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,826 489,913,049 Rls. 16,967 $
33 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 52104900 ساير پارچه هاي تاروپودباف از پنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن مترمربع حداكثر 200 گرم 2,056 489,877,607 Rls. 17,307 $
34 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 4,171 458,177,857 Rls. 15,928 $
35 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 3,300 449,384,673 Rls. 15,666 $
36 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 5,837 430,666,079 Rls. 14,978 $
37 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,687 423,074,247 Rls. 14,803 $
38 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 5,820 413,195,047 Rls. 14,598 $
39 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,000 412,937,968 Rls. 14,669 $
40 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 9,527 408,877,132 Rls. 14,144 $
41 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 5,700 408,141,304 Rls. 14,321 $
42 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 4,780 396,811,808 Rls. 13,517 $
43 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,389 394,953,570 Rls. 13,453 $
44 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 5,480 389,617,897 Rls. 13,767 $
45 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,350 382,434,358 Rls. 13,035 $
46 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,600 362,288,430 Rls. 12,663 $
47 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,582 360,490,830 Rls. 12,719 $
48 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,200 345,461,836 Rls. 11,698 $
49 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,270 342,976,501 Rls. 11,759 $
50 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,390 341,420,481 Rls. 11,880 $
51 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 2,750 338,455,489 Rls. 11,427 $
52 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,070 333,259,178 Rls. 11,450 $
53 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 2,900 326,918,078 Rls. 11,352 $
54 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,380 313,517,066 Rls. 11,076 $
55 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,090 300,201,856 Rls. 10,535 $
56 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,982 283,204,750 Rls. 9,931 $
57 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5,301 279,380,513 Rls. 9,581 $
58 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,282 261,900,449 Rls. 9,134 $
59 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 3,520 259,241,599 Rls. 8,764 $
60 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 3,030 249,631,606 Rls. 8,713 $
61 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 1,920 247,357,225 Rls. 8,490 $
62 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,220 232,758,000 Rls. 8,040 $
63 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,800 228,825,294 Rls. 7,929 $
64 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 2,750 227,933,301 Rls. 7,959 $
65 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 1,992 226,252,185 Rls. 7,887 $
66 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 2,695 219,230,213 Rls. 7,493 $
67 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 2,620 218,864,719 Rls. 7,686 $
68 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,444 213,577,600 Rls. 7,241 $
69 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,835 213,202,992 Rls. 7,377 $
70 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 2,750 213,071,899 Rls. 7,448 $
71 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 55151900 سايرپارچه هاي تار وپودباف از الياف غيريکسره پلي استر كه درجاي ديگري ذكرنشده باشد 710 212,586,092 Rls. 7,329 $
72 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,149 206,976,735 Rls. 7,094 $
73 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 1,460 203,910,094 Rls. 6,896 $
74 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85164000 ا توي برقي 1,900 172,997,685 Rls. 6,030 $
75 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 883 172,350,365 Rls. 6,020 $
76 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 169,975,907 Rls. 5,980 $
77 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 569 166,496,551 Rls. 5,718 $
78 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 510 164,569,795 Rls. 5,789 $
79 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 2,239 161,267,690 Rls. 5,579 $
80 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 3,631 159,622,194 Rls. 5,540 $
81 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 920 158,716,836 Rls. 5,548 $
82 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,600 157,358,880 Rls. 5,628 $
83 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96061000 دگمه قابلمه, دگمه فشاري ودگمه سردست فشاري وا جزا ءوقطعات آنها. 1,510 156,363,040 Rls. 5,311 $
84 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,120 154,527,092 Rls. 5,327 $
85 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 2,392 141,949,923 Rls. 4,929 $
86 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 986 141,752,536 Rls. 4,955 $
87 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 860 141,127,125 Rls. 5,013 $
88 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 2,940 139,250,589 Rls. 4,899 $
89 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 950 138,904,411 Rls. 4,779 $
90 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 3,590 137,615,951 Rls. 4,827 $
91 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 540 134,558,125 Rls. 4,647 $
92 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,350 132,903,974 Rls. 4,695 $
93 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,140 132,409,770 Rls. 4,523 $
94 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,770 129,575,897 Rls. 4,492 $
95 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,460 126,352,922 Rls. 4,402 $
96 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,860 125,579,604 Rls. 4,311 $
97 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 1,740 124,590,503 Rls. 4,372 $
98 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,390 123,374,433 Rls. 4,191 $
99 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 880 121,524,851 Rls. 4,171 $
100 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 2,303 120,421,358 Rls. 4,166 $
مجموع کل
58,333,177,419 ريال
مجموع کل
2,013,660 دلار