آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36,576 13,927,131,281 Rls. 464,838 $
2 12 1394 بازرگان اسپانيا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 69,985 7,896,392,200 Rls. 263,550 $
3 12 1394 بازرگان اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,600 5,410,363,758 Rls. 180,634 $
4 12 1394 بازرگان اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 48,387 3,430,562,217 Rls. 114,521 $
5 12 1394 بازرگان اسپانيا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 60,000 2,010,155,400 Rls. 67,104 $
6 12 1394 بازرگان اسپانيا 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 11,920 1,939,275,788 Rls. 64,748 $
7 12 1394 بازرگان اسپانيا 32072010 لعابکها 98,800 1,808,649,313 Rls. 60,374 $
8 12 1394 بازرگان اسپانيا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 8,500 1,721,001,000 Rls. 57,000 $
9 12 1394 بازرگان اسپانيا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,590 1,463,459,800 Rls. 48,847 $
10 12 1394 بازرگان اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 16,000 1,238,328,000 Rls. 41,347 $
11 12 1394 بازرگان اسپانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 7,023 875,406,706 Rls. 30,228 $
12 12 1394 بازرگان اسپانيا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 8,084 853,839,270 Rls. 28,363 $
13 12 1394 بازرگان اسپانيا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 20,900 577,072,327 Rls. 19,263 $
14 12 1394 بازرگان اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,605 536,573,440 Rls. 17,907 $
15 12 1394 بازرگان اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 756 527,139,912 Rls. 17,597 $
16 12 1394 بازرگان اسپانيا 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,380 461,287,668 Rls. 15,398 $
17 12 1394 بازرگان اسپانيا 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 1,000 433,074,600 Rls. 14,460 $
18 12 1394 بازرگان اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,130 412,808,590 Rls. 13,778 $
19 12 1394 بازرگان اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 800 408,760,940 Rls. 13,646 $
20 12 1394 بازرگان اسپانيا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,602 407,178,585 Rls. 13,592 $
21 12 1394 بازرگان اسپانيا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,800 372,335,674 Rls. 12,428 $
22 12 1394 بازرگان اسپانيا 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 1,573 330,152,660 Rls. 11,076 $
23 12 1394 بازرگان اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 958 277,659,648 Rls. 9,220 $
24 12 1394 بازرگان اسپانيا 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 829 266,948,919 Rls. 8,911 $
25 12 1394 بازرگان اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 300 251,797,754 Rls. 8,405 $
26 12 1394 بازرگان اسپانيا 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 401 222,697,893 Rls. 7,434 $
27 12 1394 بازرگان اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 275 208,093,410 Rls. 6,947 $
28 12 1394 بازرگان اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 2,189 177,812,183 Rls. 5,934 $
29 12 1394 بازرگان اسپانيا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,422 174,729,450 Rls. 5,910 $
30 12 1394 بازرگان اسپانيا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,478 165,283,781 Rls. 5,732 $
31 12 1394 بازرگان اسپانيا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,320 162,461,476 Rls. 5,379 $
32 12 1394 بازرگان اسپانيا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 660 148,667,891 Rls. 5,261 $
33 12 1394 بازرگان اسپانيا 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,310 141,950,480 Rls. 4,738 $
34 12 1394 بازرگان اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 708 131,962,400 Rls. 4,405 $
35 12 1394 بازرگان اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 1,000 94,201,050 Rls. 3,145 $
36 12 1394 بازرگان اسپانيا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 509 78,405,400 Rls. 2,617 $
37 12 1394 بازرگان اسپانيا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 305 77,368,284 Rls. 2,583 $
38 12 1394 بازرگان اسپانيا 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 222 75,231,198 Rls. 2,499 $
39 12 1394 بازرگان اسپانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 273 72,055,540 Rls. 2,405 $
40 12 1394 بازرگان اسپانيا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 267 67,692,544 Rls. 2,260 $
41 12 1394 بازرگان اسپانيا 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 150 55,749,800 Rls. 1,846 $
42 12 1394 بازرگان اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 559 44,370,282 Rls. 1,469 $
43 12 1394 بازرگان اسپانيا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 144 43,656,005 Rls. 1,542 $
44 12 1394 بازرگان اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 202 24,403,216 Rls. 808 $
45 12 1394 بازرگان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 2,000 24,225,182 Rls. 809 $
46 12 1394 بازرگان اسپانيا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 150 19,020,520 Rls. 630 $
47 12 1394 بازرگان اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 60 18,121,200 Rls. 600 $
48 12 1394 بازرگان اسپانيا 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 2,200 17,010,333 Rls. 568 $
49 12 1394 بازرگان اسپانيا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 105 13,913,768 Rls. 471 $
50 12 1394 بازرگان اسپانيا 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 60 11,271,073 Rls. 376 $
51 12 1394 بازرگان اسپانيا 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 60 10,246,430 Rls. 342 $
52 12 1394 بازرگان اسپانيا 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 53 6,713,064 Rls. 224 $
53 12 1394 بازرگان اسپانيا 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 50 5,912,457 Rls. 200 $
54 12 1394 بازرگان اسپانيا 25293010 نفلين سي ا نيت 500 5,250,080 Rls. 175 $
55 12 1394 بازرگان اسپانيا 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 52 4,728,232 Rls. 158 $
مجموع کل
50,140,560,071 ريال
مجموع کل
1,674,703 دلار
[1]