آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 207,089 206,049,372,524 Rls. 7,332,718 $
2 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 932,250 108,458,161,197 Rls. 3,620,779 $
3 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 1,501,440 56,528,907,072 Rls. 1,892,899 $
4 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 73,980 47,785,369,912 Rls. 1,595,370 $
5 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 28,540 33,670,183,898 Rls. 1,124,150 $
6 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 510,720 27,536,004,518 Rls. 919,262 $
7 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,800 24,255,369,600 Rls. 809,592 $
8 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 141,900 19,936,800,998 Rls. 665,514 $
9 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 128,729 19,353,617,950 Rls. 667,282 $
10 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 122,700 18,068,639,100 Rls. 603,170 $
11 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 146,369 17,735,482,465 Rls. 592,072 $
12 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 13,890 16,753,526,437 Rls. 559,463 $
13 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 23,660 14,470,251,161 Rls. 483,014 $
14 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 183,891 13,797,366,895 Rls. 460,449 $
15 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 15,750 10,491,034,047 Rls. 350,227 $
16 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,880 10,290,161,722 Rls. 343,463 $
17 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 102,736 7,484,589,835 Rls. 249,854 $
18 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 2,147 6,186,255,797 Rls. 206,449 $
19 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 168,000 5,971,778,960 Rls. 199,362 $
20 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 21069020 ا مولسيفاير 83,120 5,193,679,368 Rls. 173,381 $
21 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,060 4,808,894,191 Rls. 160,527 $
22 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 80,000 4,026,291,840 Rls. 134,425 $
23 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 12,000 4,000,752,000 Rls. 133,581 $
24 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 92,115 3,665,598,527 Rls. 122,391 $
25 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 5,380 3,657,592,800 Rls. 122,103 $
26 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 13,650 3,271,826,345 Rls. 109,220 $
27 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 3,200 3,039,422,990 Rls. 101,460 $
28 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 928 2,969,009,220 Rls. 102,341 $
29 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 133,187 2,907,838,997 Rls. 97,067 $
30 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,080 2,512,486,512 Rls. 83,873 $
31 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 37,500 2,502,272,308 Rls. 83,529 $
32 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 18,900 2,424,847,887 Rls. 80,936 $
33 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,476 2,348,189,935 Rls. 78,388 $
34 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 16,968 2,342,789,137 Rls. 78,197 $
35 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 7,200 2,222,848,620 Rls. 74,214 $
36 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 25,708 2,129,436,120 Rls. 73,531 $
37 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 44,468 2,065,337,625 Rls. 68,925 $
38 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 20,010 1,872,781,503 Rls. 62,526 $
39 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 45,133 1,715,510,195 Rls. 57,266 $
40 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,400 1,712,907,000 Rls. 57,192 $
41 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,800 1,685,380,296 Rls. 56,262 $
42 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 25,229 1,649,731,478 Rls. 55,072 $
43 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 24,000 1,492,335,240 Rls. 49,811 $
44 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 15,480 1,488,778,000 Rls. 50,925 $
45 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 2,000 1,381,427,300 Rls. 46,109 $
46 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 9,420 1,378,844,625 Rls. 46,032 $
47 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 65,843 1,235,449,096 Rls. 43,648 $
48 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 34039910 روانکكننده سيليكوني 13,696 1,197,504,000 Rls. 39,983 $
49 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 22,673 1,049,156,427 Rls. 35,022 $
50 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 587 1,006,904,240 Rls. 34,054 $
51 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,000 1,000,563,800 Rls. 33,400 $
52 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,420 995,418,200 Rls. 33,236 $
53 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,300 994,672,000 Rls. 33,200 $
54 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,849 972,530,829 Rls. 32,504 $
55 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,458 965,316,275 Rls. 32,226 $
56 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 1,800 915,739,976 Rls. 30,568 $
57 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 20,000 885,951,000 Rls. 29,571 $
58 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 3,600 884,498,280 Rls. 29,526 $
59 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 29,400 864,970,067 Rls. 28,880 $
60 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,920 862,733,592 Rls. 28,806 $
61 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 29023000 تولوئن 13,200 839,488,492 Rls. 28,024 $
62 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 812,942,000 Rls. 27,141 $
63 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 402 797,226,492 Rls. 26,611 $
64 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,000 776,275,068 Rls. 25,917 $
65 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,400 766,776,780 Rls. 25,602 $
66 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,700 760,085,200 Rls. 25,370 $
67 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 296 727,610,556 Rls. 24,286 $
68 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 2,430 717,177,383 Rls. 23,940 $
69 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,296 695,842,703 Rls. 23,753 $
70 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,793 664,648,480 Rls. 22,061 $
71 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 1,555 641,219,166 Rls. 21,410 $
72 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 9,000 639,575,550 Rls. 21,350 $
73 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,217 520,802,445 Rls. 17,385 $
74 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 6,670 520,682,617 Rls. 17,381 $
75 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 7,494 502,356,061 Rls. 17,671 $
76 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 3,042 501,126,912 Rls. 16,731 $
77 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,855 490,347,763 Rls. 17,248 $
78 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 34021310 الكل چرب اتوكسيله 2,000 480,800,000 Rls. 17,015 $
79 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 16,745 467,570,880 Rls. 15,608 $
80 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,599 429,110,573 Rls. 14,324 $
81 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 22,296 426,838,509 Rls. 14,248 $
82 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,000 420,317,100 Rls. 14,034 $
83 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 6,670 407,924,469 Rls. 13,617 $
84 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 930 367,313,940 Rls. 12,264 $
85 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,440 340,677,691 Rls. 11,371 $
86 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,000 314,580,000 Rls. 10,500 $
87 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,220 284,883,807 Rls. 9,510 $
88 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 20 279,498,910 Rls. 9,330 $
89 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 256 264,123,108 Rls. 8,818 $
90 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,800 259,280,352 Rls. 8,683 $
91 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 61124900 لباس شناي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي(غيرا زسنتتيک ). 1,900 250,166,000 Rls. 8,350 $
92 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,383 220,491,900 Rls. 7,362 $
93 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 491 218,948,404 Rls. 7,309 $
94 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 2,054 208,300,248 Rls. 6,954 $
95 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 2,612 196,878,000 Rls. 6,571 $
96 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 260 194,250,000 Rls. 6,486 $
97 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 600 160,569,520 Rls. 5,360 $
98 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 1,140 149,785,000 Rls. 5,000 $
99 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 360 138,252,534 Rls. 4,614 $
100 12 1394 بازرگان امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 11,072 134,533,300 Rls. 4,490 $
مجموع کل
767,110,369,843 ريال
مجموع کل
26,102,698 دلار