آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,442 4,289,324,400 Rls. 142,106 $
2 12 1394 بازرگان انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 6,398 3,194,429,000 Rls. 106,634 $
3 12 1394 بازرگان انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,722 2,493,245,760 Rls. 83,241 $
4 12 1394 بازرگان انگلستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 11,150 2,414,720,000 Rls. 80,000 $
5 12 1394 بازرگان انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,949 1,740,326,388 Rls. 58,094 $
6 12 1394 بازرگان انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 254 1,685,425,355 Rls. 56,261 $
7 12 1394 بازرگان انگلستان 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 685 1,456,844,028 Rls. 48,631 $
8 12 1394 بازرگان انگلستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 12,230 1,291,983,315 Rls. 42,805 $
9 12 1394 بازرگان انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,000 1,117,557,000 Rls. 37,314 $
10 12 1394 بازرگان انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 875,904,500 Rls. 29,239 $
11 12 1394 بازرگان انگلستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 441 89,185,734 Rls. 2,977 $
12 12 1394 بازرگان انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 310 54,764,310 Rls. 1,814 $
مجموع کل
20,703,709,790 ريال
مجموع کل
689,117 دلار
[1]