آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان بلغارستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 169,915 5,745,949,408 Rls. 192,010 $
2 12 1394 بازرگان بلغارستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 32,200 5,224,922,037 Rls. 177,483 $
3 12 1394 بازرگان بلغارستان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 58,612 5,127,551,869 Rls. 176,686 $
4 12 1394 بازرگان بلغارستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 105,182 4,763,640,189 Rls. 157,773 $
5 12 1394 بازرگان بلغارستان 85078000 - ساير انباره ها 44,334 2,959,190,440 Rls. 100,009 $
6 12 1394 بازرگان بلغارستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 25,000 2,591,355,200 Rls. 86,502 $
7 12 1394 بازرگان بلغارستان 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 20,000 2,039,860,000 Rls. 72,067 $
8 12 1394 بازرگان بلغارستان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 18,736 1,410,946,180 Rls. 46,750 $
9 12 1394 بازرگان بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 19,832 1,208,085,509 Rls. 40,213 $
10 12 1394 بازرگان بلغارستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,897 957,573,978 Rls. 31,706 $
11 12 1394 بازرگان بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 6,675 887,645,259 Rls. 29,873 $
12 12 1394 بازرگان بلغارستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 71,300 697,474,616 Rls. 23,284 $
13 12 1394 بازرگان بلغارستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 7,930 671,924,001 Rls. 22,432 $
14 12 1394 بازرگان بلغارستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 13,150 596,134,000 Rls. 19,750 $
15 12 1394 بازرگان بلغارستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 45,570 549,165,311 Rls. 18,194 $
16 12 1394 بازرگان بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,939 490,608,518 Rls. 16,593 $
17 12 1394 بازرگان بلغارستان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,610 476,457,485 Rls. 16,117 $
18 12 1394 بازرگان بلغارستان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 6,400 439,651,320 Rls. 14,975 $
19 12 1394 بازرگان بلغارستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,320 434,780,386 Rls. 14,615 $
20 12 1394 بازرگان بلغارستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 3,178 376,124,781 Rls. 12,563 $
21 12 1394 بازرگان بلغارستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,440 354,502,160 Rls. 12,524 $
22 12 1394 بازرگان بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 860 210,379,192 Rls. 7,023 $
23 12 1394 بازرگان بلغارستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,650 174,568,500 Rls. 6,030 $
24 12 1394 بازرگان بلغارستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 1,720 130,423,834 Rls. 4,559 $
25 12 1394 بازرگان بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 1,096 103,390,590 Rls. 3,579 $
26 12 1394 بازرگان بلغارستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 1,302 97,501,610 Rls. 3,229 $
27 12 1394 بازرگان بلغارستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 548 82,506,880 Rls. 2,740 $
28 12 1394 بازرگان بلغارستان 54081000 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخ رشته هاي مصنوعي بسيارمقاوم, ا زريون ويسکوز. 290 60,379,294 Rls. 2,020 $
29 12 1394 بازرگان بلغارستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,201 54,467,883 Rls. 1,803 $
30 12 1394 بازرگان بلغارستان 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 830 53,507,435 Rls. 1,810 $
31 12 1394 بازرگان بلغارستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 290 51,312,800 Rls. 1,700 $
32 12 1394 بازرگان بلغارستان 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 170 50,873,518 Rls. 1,721 $
33 12 1394 بازرگان بلغارستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 280 48,403,236 Rls. 1,616 $
34 12 1394 بازرگان بلغارستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 394 38,535,399 Rls. 1,286 $
35 12 1394 بازرگان بلغارستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 80 26,969,446 Rls. 900 $
36 12 1394 بازرگان بلغارستان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 451 19,884,000 Rls. 660 $
37 12 1394 بازرگان بلغارستان 95064020 توپ تنيس روي ميز 50 19,612,454 Rls. 663 $
38 12 1394 بازرگان بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 47 11,246,833 Rls. 375 $
39 12 1394 بازرگان بلغارستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 70 8,607,270 Rls. 287 $
40 12 1394 بازرگان بلغارستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 10 1,890,224 Rls. 63 $
41 12 1394 بازرگان بلغارستان 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 4 1,050,325 Rls. 35 $
مجموع کل
39,249,053,369 ريال
مجموع کل
1,324,217 دلار
[1]