آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,016 11,939,919,896 Rls. 398,462 $
2 12 1394 بازرگان بلژيك 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 45,360 5,570,761,392 Rls. 186,002 $
3 12 1394 بازرگان بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 19,321 4,992,173,348 Rls. 171,393 $
4 12 1394 بازرگان بلژيك 84821000 بلبرينگ. 20,833 4,933,130,931 Rls. 167,367 $
5 12 1394 بازرگان بلژيك 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 19,598 2,964,512,558 Rls. 98,969 $
6 12 1394 بازرگان بلژيك 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 16,962 2,799,877,322 Rls. 93,463 $
7 12 1394 بازرگان بلژيك 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 6,658 2,478,413,130 Rls. 82,746 $
8 12 1394 بازرگان بلژيك 34039910 روانکكننده سيليكوني 3,800 1,844,156,226 Rls. 61,554 $
9 12 1394 بازرگان بلژيك 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 18,150 1,812,245,400 Rls. 60,509 $
10 12 1394 بازرگان بلژيك 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 19,356 1,651,832,814 Rls. 58,358 $
11 12 1394 بازرگان بلژيك 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 7,920 1,537,092,172 Rls. 51,305 $
12 12 1394 بازرگان بلژيك 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,561 1,473,003,320 Rls. 49,165 $
13 12 1394 بازرگان بلژيك 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 3,575 1,356,063,905 Rls. 45,391 $
14 12 1394 بازرگان بلژيك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9,455 1,329,275,709 Rls. 44,386 $
15 12 1394 بازرگان بلژيك 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 8,684 1,311,758,397 Rls. 45,954 $
16 12 1394 بازرگان بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 8,000 995,661,600 Rls. 33,242 $
17 12 1394 بازرگان بلژيك 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 3,000 989,937,350 Rls. 33,045 $
18 12 1394 بازرگان بلژيك 28080010 ا سيد نيتريک 5,468 966,202,946 Rls. 32,242 $
19 12 1394 بازرگان بلژيك 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,338 956,326,443 Rls. 33,426 $
20 12 1394 بازرگان بلژيك 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 3,885 929,063,966 Rls. 30,988 $
21 12 1394 بازرگان بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 41,160 906,665,820 Rls. 30,271 $
22 12 1394 بازرگان بلژيك 29151100 اسيد فرميك 20,400 718,493,740 Rls. 23,984 $
23 12 1394 بازرگان بلژيك 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 15,001 718,434,360 Rls. 23,988 $
24 12 1394 بازرگان بلژيك 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 715,266,920 Rls. 23,876 $
25 12 1394 بازرگان بلژيك 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 2,932 689,964,098 Rls. 22,967 $
26 12 1394 بازرگان بلژيك 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 2,460 678,128,569 Rls. 22,637 $
27 12 1394 بازرگان بلژيك 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,824 659,175,908 Rls. 22,059 $
28 12 1394 بازرگان بلژيك 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 3,231 643,436,788 Rls. 21,351 $
29 12 1394 بازرگان بلژيك 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 4,938 618,894,196 Rls. 20,657 $
30 12 1394 بازرگان بلژيك 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 5,546 595,437,765 Rls. 19,734 $
31 12 1394 بازرگان بلژيك 28323000 تيوسولفات ها 1,177 586,986,896 Rls. 19,581 $
32 12 1394 بازرگان بلژيك 29152100 اسيد استيك 4,324 567,795,097 Rls. 19,013 $
33 12 1394 بازرگان بلژيك 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1,275 538,234,068 Rls. 17,922 $
34 12 1394 بازرگان بلژيك 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 5,260 528,848,000 Rls. 17,654 $
35 12 1394 بازرگان بلژيك 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 2,260 521,126,907 Rls. 17,572 $
36 12 1394 بازرگان بلژيك 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 7,000 501,240,600 Rls. 16,735 $
37 12 1394 بازرگان بلژيك 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 3,920 491,924,291 Rls. 16,434 $
38 12 1394 بازرگان بلژيك 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 5,320 473,457,550 Rls. 15,807 $
39 12 1394 بازرگان بلژيك 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 540 471,279,060 Rls. 15,736 $
40 12 1394 بازرگان بلژيك 54081000 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخ رشته هاي مصنوعي بسيارمقاوم, ا زريون ويسکوز. 1,635 413,270,632 Rls. 13,964 $
41 12 1394 بازرگان بلژيك 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 3,868 323,828,232 Rls. 10,810 $
42 12 1394 بازرگان بلژيك 29051300 بوتان -1-ئول (ا لکل بوتيليک نرمال ) 1,192 305,249,726 Rls. 10,369 $
43 12 1394 بازرگان بلژيك 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 3,450 284,793,191 Rls. 9,507 $
44 12 1394 بازرگان بلژيك 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 477 256,090,532 Rls. 8,549 $
45 12 1394 بازرگان بلژيك 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 173 244,426,362 Rls. 8,635 $
46 12 1394 بازرگان بلژيك 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,810 232,026,207 Rls. 7,746 $
47 12 1394 بازرگان بلژيك 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 7,222 226,634,335 Rls. 7,566 $
48 12 1394 بازرگان بلژيك 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 3,200 224,268,804 Rls. 7,486 $
49 12 1394 بازرگان بلژيك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,070 223,011,360 Rls. 7,410 $
50 12 1394 بازرگان بلژيك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 802 218,773,632 Rls. 7,248 $
51 12 1394 بازرگان بلژيك 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 435 202,435,216 Rls. 6,758 $
52 12 1394 بازرگان بلژيك 11072000 مالت بو دا ده 6,450 201,517,658 Rls. 6,726 $
53 12 1394 بازرگان بلژيك 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 577 184,401,984 Rls. 6,157 $
54 12 1394 بازرگان بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 221 181,009,797 Rls. 6,042 $
55 12 1394 بازرگان بلژيك 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 1,770 178,605,000 Rls. 5,963 $
56 12 1394 بازرگان بلژيك 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,025 175,664,255 Rls. 5,864 $
57 12 1394 بازرگان بلژيك 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 2,397 164,649,657 Rls. 5,514 $
58 12 1394 بازرگان بلژيك 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 164 129,883,133 Rls. 4,589 $
59 12 1394 بازرگان بلژيك 38231100 اسيد استئاريك 2,400 123,571,152 Rls. 4,126 $
60 12 1394 بازرگان بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,310 117,415,760 Rls. 3,890 $
61 12 1394 بازرگان بلژيك 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 792 114,276,624 Rls. 3,786 $
62 12 1394 بازرگان بلژيك 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 400 113,702,320 Rls. 3,796 $
63 12 1394 بازرگان بلژيك 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 1,867 107,457,736 Rls. 3,599 $
64 12 1394 بازرگان بلژيك 29141100 استن 791 102,464,916 Rls. 3,432 $
65 12 1394 بازرگان بلژيك 21069020 ا مولسيفاير 1,220 96,171,897 Rls. 3,211 $
66 12 1394 بازرگان بلژيك 84138200 بالابرهاي آبگونها 556 89,193,720 Rls. 2,955 $
67 12 1394 بازرگان بلژيك 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 222 89,163,536 Rls. 2,954 $
68 12 1394 بازرگان بلژيك 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 22 86,449,427 Rls. 3,054 $
69 12 1394 بازرگان بلژيك 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4 86,390,355 Rls. 3,052 $
70 12 1394 بازرگان بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 459 82,824,896 Rls. 2,744 $
71 12 1394 بازرگان بلژيك 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 350 70,427,284 Rls. 2,351 $
72 12 1394 بازرگان بلژيك 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 523 50,690,465 Rls. 1,737 $
73 12 1394 بازرگان بلژيك 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 28 48,252,694 Rls. 1,705 $
74 12 1394 بازرگان بلژيك 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 70 45,276,000 Rls. 1,500 $
75 12 1394 بازرگان بلژيك 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 2,376 42,963,480 Rls. 1,434 $
76 12 1394 بازرگان بلژيك 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 181 42,499,072 Rls. 1,408 $
77 12 1394 بازرگان بلژيك 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 13 35,613,359 Rls. 1,258 $
78 12 1394 بازرگان بلژيك 29023000 تولوئن 163 32,579,944 Rls. 1,091 $
79 12 1394 بازرگان بلژيك 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 27 31,593,737 Rls. 1,116 $
80 12 1394 بازرگان بلژيك 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 300 25,186,386 Rls. 841 $
81 12 1394 بازرگان بلژيك 29091100 اتر دي اتيليك ( دي اتيل اتر) (اكسيددي اتيل) 75 24,560,096 Rls. 823 $
82 12 1394 بازرگان بلژيك 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 92 22,638,000 Rls. 750 $
83 12 1394 بازرگان بلژيك 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 80 15,212,736 Rls. 504 $
84 12 1394 بازرگان بلژيك 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 18 14,960,806 Rls. 529 $
85 12 1394 بازرگان بلژيك 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 70 11,907,000 Rls. 398 $
مجموع کل
70,550,182,567 ريال
مجموع کل
2,370,891 دلار
[1]