آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 194,548,769 4,427,906,035,888 Rls. 149,647,539 $
2 12 1394 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 6,515,570 515,726,099,404 Rls. 17,279,342 $
3 12 1394 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 11,957,782 423,684,462,944 Rls. 14,207,457 $
4 12 1394 بازرگان ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 17,078,090 398,666,975,875 Rls. 13,491,508 $
5 12 1394 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 2,159,238 263,562,858,295 Rls. 8,933,452 $
6 12 1394 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 2,478,787 220,670,605,942 Rls. 7,434,202 $
7 12 1394 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,246,648 186,218,729,487 Rls. 6,263,990 $
8 12 1394 بازرگان ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 2,189,542 157,577,331,241 Rls. 5,333,774 $
9 12 1394 بازرگان ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 625,657 156,401,197,200 Rls. 5,315,559 $
10 12 1394 بازرگان ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 1,902,926 140,861,540,816 Rls. 4,778,661 $
11 12 1394 بازرگان ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 597,427 136,807,835,880 Rls. 4,566,432 $
12 12 1394 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,652,797 128,869,693,229 Rls. 4,297,439 $
13 12 1394 بازرگان ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 1,937,065 113,302,070,504 Rls. 3,811,855 $
14 12 1394 بازرگان ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,461,750 106,099,005,172 Rls. 3,587,517 $
15 12 1394 بازرگان ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 618,653 103,211,059,449 Rls. 3,496,140 $
16 12 1394 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,995,779 89,055,973,052 Rls. 2,976,361 $
17 12 1394 بازرگان ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 2,247,262 87,053,825,774 Rls. 2,905,631 $
18 12 1394 بازرگان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 893,533 82,965,224,379 Rls. 2,769,688 $
19 12 1394 بازرگان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,839,944 81,274,093,899 Rls. 2,759,547 $
20 12 1394 بازرگان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,322,705 78,238,974,701 Rls. 2,662,883 $
21 12 1394 بازرگان ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 1,051,128 78,108,610,128 Rls. 2,617,139 $
22 12 1394 بازرگان ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 403,325 77,590,997,157 Rls. 2,590,480 $
23 12 1394 بازرگان ترکيه 60049000 سايرپارچه کشباف پهناي بيش ا ز30cmا دا را ي كمتراز 5%وزني نخ کشش پذيريانخ کائوچوئي غيرا زشماره 6001 327,013 76,291,595,984 Rls. 2,580,080 $
24 12 1394 بازرگان ترکيه 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 232,594 74,160,852,925 Rls. 2,527,955 $
25 12 1394 بازرگان ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 305,247 72,710,218,680 Rls. 2,451,714 $
26 12 1394 بازرگان ترکيه 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 775,289 67,291,456,467 Rls. 2,254,652 $
27 12 1394 بازرگان ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 218,452 66,460,537,057 Rls. 2,223,370 $
28 12 1394 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 470,746 64,727,214,483 Rls. 2,186,088 $
29 12 1394 بازرگان ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 442,544 63,682,438,671 Rls. 2,133,731 $
30 12 1394 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 832,333 62,917,907,206 Rls. 2,098,591 $
31 12 1394 بازرگان ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,966,343 60,236,005,675 Rls. 2,075,318 $
32 12 1394 بازرگان ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,019,818 59,461,477,434 Rls. 2,034,995 $
33 12 1394 بازرگان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 716,277 56,397,431,217 Rls. 1,886,753 $
34 12 1394 بازرگان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,029,580 56,393,163,627 Rls. 1,882,338 $
35 12 1394 بازرگان ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 1,380,311 55,696,074,099 Rls. 1,890,245 $
36 12 1394 بازرگان ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 479,668 50,118,669,911 Rls. 1,673,609 $
37 12 1394 بازرگان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,098,993 48,020,230,678 Rls. 1,623,380 $
38 12 1394 بازرگان ترکيه 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 28,389 44,588,100,672 Rls. 1,493,795 $
39 12 1394 بازرگان ترکيه 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 2,142,605 42,677,547,949 Rls. 1,462,285 $
40 12 1394 بازرگان ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 369,291 42,147,732,992 Rls. 1,406,908 $
41 12 1394 بازرگان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 554,000 42,066,184,550 Rls. 1,405,135 $
42 12 1394 بازرگان ترکيه 52081900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باحدا قل 85درصدپنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 79,237 40,747,306,053 Rls. 1,364,052 $
43 12 1394 بازرگان ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 134,497 40,201,153,666 Rls. 1,365,598 $
44 12 1394 بازرگان ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 755,026 39,932,908,860 Rls. 1,345,666 $
45 12 1394 بازرگان ترکيه 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 714,665 39,540,692,557 Rls. 1,341,970 $
46 12 1394 بازرگان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,547,260 39,193,178,689 Rls. 1,308,471 $
47 12 1394 بازرگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 466,493 38,053,332,973 Rls. 1,275,954 $
48 12 1394 بازرگان ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 163,006 37,932,323,113 Rls. 1,277,386 $
49 12 1394 بازرگان ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 239,484 37,722,346,249 Rls. 1,262,729 $
50 12 1394 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,022,700 35,098,677,282 Rls. 1,171,140 $
51 12 1394 بازرگان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 361,106 34,994,561,192 Rls. 1,184,825 $
52 12 1394 بازرگان ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 625,014 34,933,031,557 Rls. 1,172,237 $
53 12 1394 بازرگان ترکيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,023,300 34,398,900,172 Rls. 1,145,645 $
54 12 1394 بازرگان ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 547,184 34,228,310,954 Rls. 1,152,369 $
55 12 1394 بازرگان ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 171,745 33,413,751,598 Rls. 1,141,693 $
56 12 1394 بازرگان ترکيه 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 457,237 32,907,469,171 Rls. 1,112,802 $
57 12 1394 بازرگان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 3,038,627 32,725,973,575 Rls. 1,100,609 $
58 12 1394 بازرگان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 271,048 32,558,835,994 Rls. 1,098,236 $
59 12 1394 بازرگان ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 195,238 32,193,680,315 Rls. 1,088,753 $
60 12 1394 بازرگان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 434,116 32,191,581,859 Rls. 1,078,956 $
61 12 1394 بازرگان ترکيه 52095900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, باحدا قل 85%پنبه هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذكور درجاي ديگر 124,545 30,972,924,664 Rls. 1,050,277 $
62 12 1394 بازرگان ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 870,499 30,769,737,529 Rls. 1,031,828 $
63 12 1394 بازرگان ترکيه 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 357,350 30,161,990,914 Rls. 1,023,762 $
64 12 1394 بازرگان ترکيه 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 716,951 30,137,949,076 Rls. 1,035,005 $
65 12 1394 بازرگان ترکيه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 617,737 29,424,747,925 Rls. 997,688 $
66 12 1394 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 120,030 29,307,243,062 Rls. 987,198 $
67 12 1394 بازرگان ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 93,243 28,803,911,034 Rls. 983,745 $
68 12 1394 بازرگان ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 594,873 27,789,705,690 Rls. 945,145 $
69 12 1394 بازرگان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 215,070 27,626,653,374 Rls. 930,054 $
70 12 1394 بازرگان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 208,124 27,274,051,096 Rls. 926,076 $
71 12 1394 بازرگان ترکيه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 207,183 26,906,725,183 Rls. 918,288 $
72 12 1394 بازرگان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 295,456 26,811,891,931 Rls. 915,944 $
73 12 1394 بازرگان ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 225,215 26,249,389,569 Rls. 886,276 $
74 12 1394 بازرگان ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 369,998 26,008,557,015 Rls. 871,189 $
75 12 1394 بازرگان ترکيه 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 346,445 25,844,793,331 Rls. 865,398 $
76 12 1394 بازرگان ترکيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 3,983,495 25,837,363,248 Rls. 870,857 $
77 12 1394 بازرگان ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 993,440 25,656,609,871 Rls. 858,372 $
78 12 1394 بازرگان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 411,220 25,312,035,300 Rls. 851,801 $
79 12 1394 بازرگان ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 114,045 25,281,067,844 Rls. 855,354 $
80 12 1394 بازرگان ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 55,542 25,202,430,983 Rls. 866,132 $
81 12 1394 بازرگان ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 585,009 25,176,110,018 Rls. 852,904 $
82 12 1394 بازرگان ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 255,661 24,610,103,317 Rls. 830,077 $
83 12 1394 بازرگان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 232,181 24,516,820,022 Rls. 834,268 $
84 12 1394 بازرگان ترکيه 84134000 تلمبه هاي بتون 404,900 23,624,180,340 Rls. 800,656 $
85 12 1394 بازرگان ترکيه 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 195,430 23,571,687,680 Rls. 804,080 $
86 12 1394 بازرگان ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 345,902 23,355,672,862 Rls. 781,926 $
87 12 1394 بازرگان ترکيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 497,396 23,151,633,706 Rls. 773,050 $
88 12 1394 بازرگان ترکيه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 76,239 22,860,181,682 Rls. 786,026 $
89 12 1394 بازرگان ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 902,546 22,785,401,861 Rls. 776,694 $
90 12 1394 بازرگان ترکيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 857,743 22,313,549,661 Rls. 744,688 $
91 12 1394 بازرگان ترکيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 478,653 21,946,863,908 Rls. 774,540 $
92 12 1394 بازرگان ترکيه 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 93,511 21,899,677,602 Rls. 748,378 $
93 12 1394 بازرگان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 256,398 21,765,434,724 Rls. 731,806 $
94 12 1394 بازرگان ترکيه 44111292 كفپوش روكش شده 580,284 21,578,903,035 Rls. 723,474 $
95 12 1394 بازرگان ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 90,843 21,559,180,013 Rls. 730,972 $
96 12 1394 بازرگان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 240,199 20,692,951,810 Rls. 691,725 $
97 12 1394 بازرگان ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 95,179 20,563,739,612 Rls. 683,912 $
98 12 1394 بازرگان ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 105,251 20,490,445,553 Rls. 690,363 $
99 12 1394 بازرگان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 210,374 19,911,644,047 Rls. 671,997 $
100 12 1394 بازرگان ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 88,320 19,682,028,353 Rls. 668,652 $
مجموع کل
10,840,302,044,967 ريال
مجموع کل
365,777,208 دلار