آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 18,000 4,812,793,239 Rls. 160,684 $
2 12 1394 بازرگان دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 66,000 3,192,258,740 Rls. 106,561 $
3 12 1394 بازرگان دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 55,603 2,866,423,043 Rls. 95,701 $
4 12 1394 بازرگان دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 20,800 2,240,579,580 Rls. 74,806 $
5 12 1394 بازرگان دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 15,000 2,042,609,250 Rls. 68,178 $
6 12 1394 بازرگان دانمارك 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,817 654,283,476 Rls. 21,677 $
7 12 1394 بازرگان دانمارك 84133010 پمپ ا نژکتور 4,049 598,748,850 Rls. 21,105 $
8 12 1394 بازرگان دانمارك 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,436 164,249,736 Rls. 5,483 $
مجموع کل
16,571,945,914 ريال
مجموع کل
554,194 دلار
[1]