آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان ساير كشورهاي خارجي 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 460,400 16,381,901,250 Rls. 546,975 $
2 12 1394 بازرگان ساير كشورهاي خارجي 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 2,970 180,391,860 Rls. 6,023 $
3 12 1394 بازرگان ساير كشورهاي خارجي 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,101 71,406,721 Rls. 2,432 $
4 12 1394 بازرگان ساير كشورهاي خارجي 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 2,400 61,466,856 Rls. 2,052 $
5 12 1394 بازرگان ساير كشورهاي خارجي 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,946 17,489,971 Rls. 584 $
6 12 1394 بازرگان ساير كشورهاي خارجي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 500 12,046,370 Rls. 402 $
مجموع کل
16,724,703,028 ريال
مجموع کل
558,468 دلار
[1]