آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان سوئد 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 59,460 15,050,880,002 Rls. 502,517 $
2 12 1394 بازرگان سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 9,136 3,985,334,135 Rls. 138,205 $
3 12 1394 بازرگان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 39,110 3,217,691,013 Rls. 108,303 $
4 12 1394 بازرگان سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 43,250 2,891,660,050 Rls. 96,501 $
5 12 1394 بازرگان سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 4,044 2,819,515,432 Rls. 94,119 $
6 12 1394 بازرگان سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 6,000 2,389,303,286 Rls. 82,031 $
7 12 1394 بازرگان سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,261 2,088,550,699 Rls. 73,466 $
8 12 1394 بازرگان سوئد 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 12,814 1,319,820,754 Rls. 44,366 $
9 12 1394 بازرگان سوئد 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 10,620 1,255,358,566 Rls. 42,495 $
10 12 1394 بازرگان سوئد 84821000 بلبرينگ. 3,990 952,619,343 Rls. 31,551 $
11 12 1394 بازرگان سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 5,800 598,127,088 Rls. 19,966 $
12 12 1394 بازرگان سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 468 398,297,200 Rls. 13,297 $
13 12 1394 بازرگان سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 689 158,255,572 Rls. 5,567 $
14 12 1394 بازرگان سوئد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 300 86,127,717 Rls. 3,030 $
15 12 1394 بازرگان سوئد 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 13 79,492,874 Rls. 2,634 $
16 12 1394 بازرگان سوئد 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 40 74,792,985 Rls. 2,478 $
17 12 1394 بازرگان سوئد 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,381 68,546,331 Rls. 2,345 $
18 12 1394 بازرگان سوئد 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 230 67,542,186 Rls. 2,376 $
19 12 1394 بازرگان سوئد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 330 57,724,744 Rls. 1,913 $
20 12 1394 بازرگان سوئد 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 550 48,323,200 Rls. 1,600 $
21 12 1394 بازرگان سوئد 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 240 41,628,158 Rls. 1,464 $
22 12 1394 بازرگان سوئد 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 407 38,125,968 Rls. 1,272 $
23 12 1394 بازرگان سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 68 13,232,544 Rls. 442 $
24 12 1394 بازرگان سوئد 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 810 6,472,440 Rls. 216 $
مجموع کل
37,707,422,285 ريال
مجموع کل
1,272,151 دلار
[1]