آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 281 42,150,177,190 Rls. 1,407,023 $
2 12 1394 بازرگان سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 16,315 9,275,042,880 Rls. 309,664 $
3 12 1394 بازرگان سوئيس 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 16,875 7,984,449,930 Rls. 266,532 $
4 12 1394 بازرگان سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,400 6,379,668,159 Rls. 212,969 $
5 12 1394 بازرگان سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 10,200 4,852,339,610 Rls. 161,979 $
6 12 1394 بازرگان سوئيس 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 7,526 4,669,871,131 Rls. 155,912 $
7 12 1394 بازرگان سوئيس 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,517 4,655,031,017 Rls. 155,406 $
8 12 1394 بازرگان سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 9,451 3,440,189,293 Rls. 114,838 $
9 12 1394 بازرگان سوئيس 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 7,300 3,076,871,774 Rls. 102,713 $
10 12 1394 بازرگان سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 4,455 2,811,155,336 Rls. 93,830 $
11 12 1394 بازرگان سوئيس 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,000 2,564,971,920 Rls. 85,642 $
12 12 1394 بازرگان سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,237 2,340,795,271 Rls. 82,136 $
13 12 1394 بازرگان سوئيس 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 3,006 1,915,816,589 Rls. 63,967 $
14 12 1394 بازرگان سوئيس 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 188 1,616,952,760 Rls. 53,976 $
15 12 1394 بازرگان سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 18,603 1,199,037,840 Rls. 40,025 $
16 12 1394 بازرگان سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,500 1,082,829,000 Rls. 36,142 $
17 12 1394 بازرگان سوئيس 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 21,516 1,006,042,954 Rls. 33,574 $
18 12 1394 بازرگان سوئيس 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,550 970,486,253 Rls. 32,400 $
19 12 1394 بازرگان سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 3,000 951,819,129 Rls. 31,774 $
20 12 1394 بازرگان سوئيس 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 5,665 624,052,418 Rls. 20,828 $
21 12 1394 بازرگان سوئيس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 580 624,040,640 Rls. 20,831 $
22 12 1394 بازرگان سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 500 614,322,800 Rls. 20,509 $
23 12 1394 بازرگان سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 6,460 549,423,000 Rls. 18,345 $
24 12 1394 بازرگان سوئيس 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 1,380 398,710,166 Rls. 13,310 $
25 12 1394 بازرگان سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 1,500 319,926,750 Rls. 10,678 $
26 12 1394 بازرگان سوئيس 35011000 كازئين 594 309,206,249 Rls. 10,319 $
27 12 1394 بازرگان سوئيس 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 480 299,397,489 Rls. 9,997 $
28 12 1394 بازرگان سوئيس 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 1,440 270,908,064 Rls. 9,045 $
29 12 1394 بازرگان سوئيس 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,383 264,083,750 Rls. 8,750 $
30 12 1394 بازرگان سوئيس 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,866 234,581,507 Rls. 8,333 $
31 12 1394 بازرگان سوئيس 85164000 ا توي برقي 536 147,886,900 Rls. 4,900 $
32 12 1394 بازرگان سوئيس 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 702 117,106,465 Rls. 3,910 $
33 12 1394 بازرگان سوئيس 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 747 95,020,432 Rls. 3,172 $
34 12 1394 بازرگان سوئيس 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 90 69,747,993 Rls. 2,328 $
35 12 1394 بازرگان سوئيس 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 739 64,889,150 Rls. 2,150 $
36 12 1394 بازرگان سوئيس 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 4 1,687,700 Rls. 56 $
مجموع کل
107,948,539,509 ريال
مجموع کل
3,607,964 دلار
[1]