آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 997,370 19,068,605,028 Rls. 636,596 $
2 12 1394 بازرگان فدراسيون روسيه 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 42,000 2,082,465,000 Rls. 69,072 $
3 12 1394 بازرگان فدراسيون روسيه 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 59,634 1,006,262,496 Rls. 33,598 $
4 12 1394 بازرگان فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 20,000 361,697,565 Rls. 12,779 $
5 12 1394 بازرگان فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,927 241,477,600 Rls. 8,060 $
مجموع کل
22,760,507,689 ريال
مجموع کل
760,105 دلار
[1]