آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,823 58,800,896,000 Rls. 1,962,647 $
2 12 1394 بازرگان فرانسه 84335930 ماشين بردا شت بلالPicker and husker 32,430 23,764,453,520 Rls. 793,187 $
3 12 1394 بازرگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 32,066 13,716,123,969 Rls. 459,397 $
4 12 1394 بازرگان فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 7,205 10,778,383,541 Rls. 359,759 $
5 12 1394 بازرگان فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 13,823 8,961,996,187 Rls. 299,192 $
6 12 1394 بازرگان فرانسه 21069010 ا ستابيلايزر 40,000 6,514,736,800 Rls. 218,498 $
7 12 1394 بازرگان فرانسه 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 2,220 5,914,717,200 Rls. 197,486 $
8 12 1394 بازرگان فرانسه 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 44,500 5,473,294,090 Rls. 182,722 $
9 12 1394 بازرگان فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 24,226 5,069,158,505 Rls. 169,231 $
10 12 1394 بازرگان فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 7,915 4,774,415,000 Rls. 158,555 $
11 12 1394 بازرگان فرانسه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 44,320 4,225,825,792 Rls. 141,071 $
12 12 1394 بازرگان فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 7,176 3,990,295,964 Rls. 133,207 $
13 12 1394 بازرگان فرانسه 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 2,530 3,966,095,000 Rls. 132,406 $
14 12 1394 بازرگان فرانسه 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 20,631 3,787,174,200 Rls. 135,450 $
15 12 1394 بازرگان فرانسه 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 140,250 3,697,548,750 Rls. 123,457 $
16 12 1394 بازرگان فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 5,000 3,454,730,036 Rls. 115,317 $
17 12 1394 بازرگان فرانسه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 44,094 3,325,206,622 Rls. 110,255 $
18 12 1394 بازرگان فرانسه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 39,732 3,092,348,219 Rls. 103,458 $
19 12 1394 بازرگان فرانسه 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 4,682 3,086,212,241 Rls. 103,104 $
20 12 1394 بازرگان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 7,355 2,930,836,018 Rls. 97,849 $
21 12 1394 بازرگان فرانسه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 15,520 2,578,896,320 Rls. 85,360 $
22 12 1394 بازرگان فرانسه 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 57,882 2,519,725,012 Rls. 84,089 $
23 12 1394 بازرگان فرانسه 33051000 شامپوها 14,049 2,411,533,013 Rls. 80,508 $
24 12 1394 بازرگان فرانسه 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 8,280 2,255,991,876 Rls. 75,320 $
25 12 1394 بازرگان فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,500 2,176,682,000 Rls. 73,939 $
26 12 1394 بازرگان فرانسه 34039910 روانکكننده سيليكوني 38,686 2,010,697,269 Rls. 67,119 $
27 12 1394 بازرگان فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,519 1,852,974,436 Rls. 61,861 $
28 12 1394 بازرگان فرانسه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,794 1,810,543,100 Rls. 59,990 $
29 12 1394 بازرگان فرانسه 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 15,725 1,801,622,720 Rls. 60,142 $
30 12 1394 بازرگان فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,125 1,773,933,075 Rls. 59,210 $
31 12 1394 بازرگان فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 38,400 1,733,091,540 Rls. 57,859 $
32 12 1394 بازرگان فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 205 1,695,763,688 Rls. 56,608 $
33 12 1394 بازرگان فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,654 1,669,379,400 Rls. 56,367 $
34 12 1394 بازرگان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 20,292 1,597,216,547 Rls. 53,329 $
35 12 1394 بازرگان فرانسه 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 10,012 1,577,870,792 Rls. 52,679 $
36 12 1394 بازرگان فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 1,496,688,635 Rls. 49,963 $
37 12 1394 بازرگان فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,550 1,425,767,181 Rls. 47,241 $
38 12 1394 بازرگان فرانسه 38249030 موا دآبکاري 17,000 1,409,380,560 Rls. 47,058 $
39 12 1394 بازرگان فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,872 1,100,967,118 Rls. 36,748 $
40 12 1394 بازرگان فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,000 1,035,219,960 Rls. 34,557 $
41 12 1394 بازرگان فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 8,630 1,029,252,928 Rls. 34,126 $
42 12 1394 بازرگان فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 160 999,312,776 Rls. 33,113 $
43 12 1394 بازرگان فرانسه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 3,410 982,671,196 Rls. 32,803 $
44 12 1394 بازرگان فرانسه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 20,000 965,147,600 Rls. 32,218 $
45 12 1394 بازرگان فرانسه 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 3,075 961,522,200 Rls. 31,859 $
46 12 1394 بازرگان فرانسه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 910 932,996,370 Rls. 31,146 $
47 12 1394 بازرگان فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,137 903,635,139 Rls. 29,941 $
48 12 1394 بازرگان فرانسه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 302 886,380,040 Rls. 29,591 $
49 12 1394 بازرگان فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 6,553 789,300,187 Rls. 26,363 $
50 12 1394 بازرگان فرانسه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 3,586 712,480,065 Rls. 24,153 $
51 12 1394 بازرگان فرانسه 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,316 661,378,576 Rls. 22,080 $
52 12 1394 بازرگان فرانسه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 10,533 656,676,725 Rls. 21,918 $
53 12 1394 بازرگان فرانسه 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 500 631,650,250 Rls. 21,083 $
54 12 1394 بازرگان فرانسه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,550 631,354,933 Rls. 21,073 $
55 12 1394 بازرگان فرانسه 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 4,500 612,782,775 Rls. 20,453 $
56 12 1394 بازرگان فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,249 590,717,918 Rls. 19,719 $
57 12 1394 بازرگان فرانسه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,006 579,666,000 Rls. 19,353 $
58 12 1394 بازرگان فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 559,716,610 Rls. 18,683 $
59 12 1394 بازرگان فرانسه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,781 553,473,278 Rls. 18,474 $
60 12 1394 بازرگان فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,500 534,114,000 Rls. 17,834 $
61 12 1394 بازرگان فرانسه 85044060 ا نوا ع UPS 5,200 529,486,400 Rls. 17,949 $
62 12 1394 بازرگان فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 4,152 522,630,382 Rls. 17,404 $
63 12 1394 بازرگان فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,733 501,016,917 Rls. 16,784 $
64 12 1394 بازرگان فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,250 497,634,795 Rls. 17,085 $
65 12 1394 بازرگان فرانسه 32064910 --- گرانول مستربچ 4,004 488,652,404 Rls. 16,312 $
66 12 1394 بازرگان فرانسه 84821000 بلبرينگ. 1,927 481,377,379 Rls. 16,097 $
67 12 1394 بازرگان فرانسه 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 3,600 472,481,025 Rls. 16,620 $
68 12 1394 بازرگان فرانسه 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 3,088 462,736,800 Rls. 15,440 $
69 12 1394 بازرگان فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 4,433 455,023,332 Rls. 15,066 $
70 12 1394 بازرگان فرانسه 11081300 فکول سيب زميني 23,750 419,740,959 Rls. 14,128 $
71 12 1394 بازرگان فرانسه 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 480 399,183,270 Rls. 13,324 $
72 12 1394 بازرگان فرانسه 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,644 375,340,482 Rls. 12,806 $
73 12 1394 بازرگان فرانسه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,543 323,773,136 Rls. 10,809 $
74 12 1394 بازرگان فرانسه 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 5,143 308,271,420 Rls. 10,286 $
75 12 1394 بازرگان فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,531 267,908,185 Rls. 8,937 $
76 12 1394 بازرگان فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,872 265,004,879 Rls. 8,785 $
77 12 1394 بازرگان فرانسه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 900 258,993,009 Rls. 8,645 $
78 12 1394 بازرگان فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,105 243,302,369 Rls. 8,062 $
79 12 1394 بازرگان فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 1,070 242,562,600 Rls. 8,099 $
80 12 1394 بازرگان فرانسه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 757 221,066,381 Rls. 7,324 $
81 12 1394 بازرگان فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 433 218,799,170 Rls. 7,304 $
82 12 1394 بازرگان فرانسه 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 3,592 215,268,560 Rls. 7,185 $
83 12 1394 بازرگان فرانسه 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 2,210 195,927,108 Rls. 6,541 $
84 12 1394 بازرگان فرانسه 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 2,500 190,512,000 Rls. 6,361 $
85 12 1394 بازرگان فرانسه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 811 186,797,387 Rls. 6,235 $
86 12 1394 بازرگان فرانسه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 3,112 186,533,280 Rls. 6,224 $
87 12 1394 بازرگان فرانسه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,100 183,996,156 Rls. 6,237 $
88 12 1394 بازرگان فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 6 183,752,800 Rls. 6,133 $
89 12 1394 بازرگان فرانسه 27101920 گريس 1,507 179,543,952 Rls. 5,995 $
90 12 1394 بازرگان فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,364 175,300,857 Rls. 5,852 $
91 12 1394 بازرگان فرانسه 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 3,150 174,675,690 Rls. 5,832 $
92 12 1394 بازرگان فرانسه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,342 165,337,200 Rls. 5,520 $
93 12 1394 بازرگان فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,175 149,876,483 Rls. 5,009 $
94 12 1394 بازرگان فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,277 149,371,057 Rls. 4,951 $
95 12 1394 بازرگان فرانسه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 1,164 148,976,520 Rls. 4,972 $
96 12 1394 بازرگان فرانسه 10011100 بذر گندم دروم 3,000 142,884,000 Rls. 4,771 $
97 12 1394 بازرگان فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 634 140,213,569 Rls. 4,681 $
98 12 1394 بازرگان فرانسه 32041220 ---گرانول مستربچ 1,516 138,557,770 Rls. 4,625 $
99 12 1394 بازرگان فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 830 126,307,468 Rls. 4,217 $
100 12 1394 بازرگان فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 695 120,006,753 Rls. 4,200 $
مجموع کل
241,541,445,363 ريال
مجموع کل
8,074,986 دلار