آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 238,415 7,485,513,805 Rls. 249,900 $
2 12 1394 بازرگان فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 117,783 3,741,672,328 Rls. 124,900 $
3 12 1394 بازرگان فنلاند 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 21,120 857,689,140 Rls. 28,634 $
4 12 1394 بازرگان فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 8,500 811,532,400 Rls. 27,094 $
5 12 1394 بازرگان فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 8,058 393,440,468 Rls. 13,133 $
6 12 1394 بازرگان فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2,982 297,926,521 Rls. 9,945 $
7 12 1394 بازرگان فنلاند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,235 223,887,426 Rls. 7,413 $
8 12 1394 بازرگان فنلاند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 720 29,703,520 Rls. 992 $
مجموع کل
13,841,365,608 ريال
مجموع کل
462,010 دلار
[1]