آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 27,350 12,571,723,418 Rls. 419,745 $
2 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 7,593 8,703,230,260 Rls. 290,572 $
3 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 4,050 4,753,444,500 Rls. 158,713 $
4 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 7,000 3,572,117,010 Rls. 119,269 $
5 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 6,500 1,780,947,000 Rls. 59,464 $
6 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,000 759,574,467 Rls. 25,355 $
7 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 4,500 654,107,400 Rls. 21,836 $
8 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 500 607,257,000 Rls. 20,276 $
9 12 1394 بازرگان لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 248,922,143 Rls. 8,309 $
مجموع کل
33,651,323,198 ريال
مجموع کل
1,123,539 دلار
[1]