آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان هلند 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 71,789 34,750,267,962 Rls. 1,156,742 $
2 12 1394 بازرگان هلند 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 218,963 12,838,990,996 Rls. 428,606 $
3 12 1394 بازرگان هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 150,000 4,957,950,000 Rls. 165,502 $
4 12 1394 بازرگان هلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 66,000 4,875,152,590 Rls. 162,753 $
5 12 1394 بازرگان هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 81,081 4,443,285,159 Rls. 148,655 $
6 12 1394 بازرگان هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 23,721 3,371,044,860 Rls. 112,535 $
7 12 1394 بازرگان هلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 6,600 2,953,739,250 Rls. 98,616 $
8 12 1394 بازرگان هلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 22,940 2,062,535,400 Rls. 68,820 $
9 12 1394 بازرگان هلند 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 10,000 1,712,354,600 Rls. 57,162 $
10 12 1394 بازرگان هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 16,000 1,505,647,796 Rls. 50,258 $
11 12 1394 بازرگان هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 1,240 1,342,051,700 Rls. 44,795 $
12 12 1394 بازرگان هلند 32121000 ورقهکهاي داغکزني 4,130 1,091,218,716 Rls. 36,435 $
13 12 1394 بازرگان هلند 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 4,699 1,059,336,433 Rls. 36,072 $
14 12 1394 بازرگان هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 4,375 1,055,597,135 Rls. 35,237 $
15 12 1394 بازرگان هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 894 995,477,464 Rls. 33,231 $
16 12 1394 بازرگان هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 12,240 968,278,817 Rls. 32,319 $
17 12 1394 بازرگان هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 9,000 912,462,480 Rls. 30,464 $
18 12 1394 بازرگان هلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,500 842,190,440 Rls. 28,113 $
19 12 1394 بازرگان هلند 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 6,325 827,178,323 Rls. 27,609 $
20 12 1394 بازرگان هلند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 3,000 792,610,940 Rls. 26,458 $
21 12 1394 بازرگان هلند 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 7,206 751,387,325 Rls. 26,063 $
22 12 1394 بازرگان هلند 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 9,000 659,796,300 Rls. 22,028 $
23 12 1394 بازرگان هلند 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 4,660 648,548,945 Rls. 21,647 $
24 12 1394 بازرگان هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 8,640 635,305,618 Rls. 21,205 $
25 12 1394 بازرگان هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 617,430,040 Rls. 20,611 $
26 12 1394 بازرگان هلند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 600 521,708,552 Rls. 17,415 $
27 12 1394 بازرگان هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,008 520,063,488 Rls. 17,356 $
28 12 1394 بازرگان هلند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 500 477,582,797 Rls. 15,942 $
29 12 1394 بازرگان هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 4,140 373,373,100 Rls. 12,466 $
30 12 1394 بازرگان هلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,450 329,802,834 Rls. 11,009 $
31 12 1394 بازرگان هلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,521 320,834,056 Rls. 10,710 $
32 12 1394 بازرگان هلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 3,212 288,694,560 Rls. 9,636 $
33 12 1394 بازرگان هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 3,753 269,837,915 Rls. 9,008 $
34 12 1394 بازرگان هلند 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 200 236,130,632 Rls. 7,882 $
35 12 1394 بازرگان هلند 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,028 227,505,646 Rls. 7,935 $
36 12 1394 بازرگان هلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 833 215,439,454 Rls. 7,192 $
37 12 1394 بازرگان هلند 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,530 210,130,415 Rls. 6,958 $
38 12 1394 بازرگان هلند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 640 188,590,349 Rls. 6,296 $
39 12 1394 بازرگان هلند 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 200 169,363,572 Rls. 5,654 $
40 12 1394 بازرگان هلند 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,140 87,318,010 Rls. 2,914 $
41 12 1394 بازرگان هلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 225 60,362,000 Rls. 2,000 $
42 12 1394 بازرگان هلند 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 211 49,999,261 Rls. 1,696 $
43 12 1394 بازرگان هلند 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 482 38,355,200 Rls. 1,280 $
44 12 1394 بازرگان هلند 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 415 37,300,200 Rls. 1,245 $
45 12 1394 بازرگان هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 185 35,370,950 Rls. 1,181 $
46 12 1394 بازرگان هلند 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 127 25,100,281 Rls. 837 $
47 12 1394 بازرگان هلند 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 40 14,851,760 Rls. 496 $
مجموع کل
91,367,554,320 ريال
مجموع کل
3,049,045 دلار
[1]