آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان يونان 76110000 مخزن، منبع (Tanks)، بشكه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (باستثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)،ک از آلومينيوم به گنجايش بيش از 300 ليتر، بدون دستگاهکهاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت. 51,000 9,958,658,400 Rls. 332,454 $
2 12 1394 بازرگان يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 114,778 2,827,233,706 Rls. 94,367 $
3 12 1394 بازرگان يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 188,891 2,680,244,858 Rls. 89,473 $
4 12 1394 بازرگان يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 18,000 1,616,368,380 Rls. 53,951 $
5 12 1394 بازرگان يونان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 3,000 1,535,648,400 Rls. 51,257 $
6 12 1394 بازرگان يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 121,593 1,409,679,516 Rls. 47,065 $
7 12 1394 بازرگان يونان 56039300 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي بوزن مترمربع بيش ا ز70گرم وحدا کثر150گرم 9,150 1,054,548,846 Rls. 35,208 $
8 12 1394 بازرگان يونان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 14,670 846,145,440 Rls. 28,252 $
9 12 1394 بازرگان يونان 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 7,540 596,331,995 Rls. 19,907 $
10 12 1394 بازرگان يونان 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 14,517 523,980,953 Rls. 17,489 $
11 12 1394 بازرگان يونان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 1,570 290,763,000 Rls. 9,634 $
12 12 1394 بازرگان يونان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 4,073 225,755,790 Rls. 7,535 $
13 12 1394 بازرگان يونان 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 2,000 206,937,690 Rls. 6,908 $
14 12 1394 بازرگان يونان 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 1,500 156,465,083 Rls. 5,223 $
مجموع کل
23,928,762,057 ريال
مجموع کل
798,723 دلار
[1]