آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 191,872 26,928,254,645 Rls. 891,542 $
2 12 1394 بازرگان چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 739,188 24,613,685,770 Rls. 822,342 $
3 12 1394 بازرگان چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 28,000 22,050,336,000 Rls. 735,993 $
4 12 1394 بازرگان چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 170,371 13,607,701,313 Rls. 460,751 $
5 12 1394 بازرگان چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 91,100 12,097,866,808 Rls. 403,841 $
6 12 1394 بازرگان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 232,770 8,997,496,533 Rls. 300,300 $
7 12 1394 بازرگان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 124,554 7,504,448,620 Rls. 250,050 $
8 12 1394 بازرگان چين 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 87,000 6,368,702,231 Rls. 212,806 $
9 12 1394 بازرگان چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 87,572 6,040,574,364 Rls. 203,658 $
10 12 1394 بازرگان چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 117,779 6,024,299,937 Rls. 203,651 $
11 12 1394 بازرگان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 117,734 5,798,758,485 Rls. 193,582 $
12 12 1394 بازرگان چين 29414000 كلرامفنيكل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 2,000 4,762,800,000 Rls. 159,025 $
13 12 1394 بازرگان چين 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 152,800 4,366,247,196 Rls. 154,257 $
14 12 1394 بازرگان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 49,837 3,962,371,812 Rls. 131,843 $
15 12 1394 بازرگان چين 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 39,675 3,782,567,511 Rls. 127,112 $
16 12 1394 بازرگان چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 3,762,612,000 Rls. 125,630 $
17 12 1394 بازرگان چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 69,000 3,193,416,200 Rls. 106,600 $
18 12 1394 بازرگان چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 19,237 3,060,035,807 Rls. 105,180 $
19 12 1394 بازرگان چين 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 33,035 2,862,856,435 Rls. 95,554 $
20 12 1394 بازرگان چين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 129,600 2,846,946,885 Rls. 95,050 $
21 12 1394 بازرگان چين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,211 2,792,272,000 Rls. 93,200 $
22 12 1394 بازرگان چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 41,865 2,749,623,015 Rls. 94,071 $
23 12 1394 بازرگان چين 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 16,217 2,608,653,600 Rls. 87,100 $
24 12 1394 بازرگان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,626 2,542,583,818 Rls. 84,863 $
25 12 1394 بازرگان چين 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,000 2,318,304,000 Rls. 77,388 $
26 12 1394 بازرگان چين 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 44,375 2,246,660,000 Rls. 75,000 $
27 12 1394 بازرگان چين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,707 2,234,223,929 Rls. 74,589 $
28 12 1394 بازرگان چين 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,000 2,223,650,000 Rls. 74,235 $
29 12 1394 بازرگان چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 2,141,925,500 Rls. 71,500 $
30 12 1394 بازرگان چين 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 10,500 2,108,247,505 Rls. 70,357 $
31 12 1394 بازرگان چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 11,500 1,881,529,872 Rls. 62,808 $
32 12 1394 بازرگان چين 32121000 ورقهکهاي داغکزني 25,473 1,710,771,910 Rls. 57,102 $
33 12 1394 بازرگان چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,024 1,648,791,884 Rls. 55,038 $
34 12 1394 بازرگان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 33,633 1,508,044,367 Rls. 50,340 $
35 12 1394 بازرگان چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 17,357 1,478,727,098 Rls. 52,243 $
36 12 1394 بازرگان چين 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 18,195 1,414,650,060 Rls. 49,446 $
37 12 1394 بازرگان چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 7,120 1,324,077,952 Rls. 46,280 $
38 12 1394 بازرگان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 11,695 1,314,757,378 Rls. 43,892 $
39 12 1394 بازرگان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,400 1,299,642,784 Rls. 43,372 $
40 12 1394 بازرگان چين 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,850 1,184,391,250 Rls. 39,625 $
41 12 1394 بازرگان چين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 31,320 1,178,110,166 Rls. 39,310 $
42 12 1394 بازرگان چين 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 19,500 1,156,734,163 Rls. 39,121 $
43 12 1394 بازرگان چين 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 28,300 1,151,743,010 Rls. 38,443 $
44 12 1394 بازرگان چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 19,100 1,146,457,400 Rls. 38,266 $
45 12 1394 بازرگان چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 4,713 1,113,400,989 Rls. 36,955 $
46 12 1394 بازرگان چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 6,320 1,111,144,744 Rls. 37,093 $
47 12 1394 بازرگان چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 16,656 1,100,763,652 Rls. 36,644 $
48 12 1394 بازرگان چين 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 15,775 1,071,320,712 Rls. 35,493 $
49 12 1394 بازرگان چين 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 4,113 1,063,340,320 Rls. 35,492 $
50 12 1394 بازرگان چين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,000 980,553,700 Rls. 32,735 $
51 12 1394 بازرگان چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 14,120 928,431,357 Rls. 31,219 $
52 12 1394 بازرگان چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 5,948 899,169,776 Rls. 29,796 $
53 12 1394 بازرگان چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 6,273 890,612,667 Rls. 30,276 $
54 12 1394 بازرگان چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 55,000 827,798,400 Rls. 27,638 $
55 12 1394 بازرگان چين 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 10,000 782,460,000 Rls. 26,126 $
56 12 1394 بازرگان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 10,103 756,855,970 Rls. 25,258 $
57 12 1394 بازرگان چين 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 7,820 721,992,958 Rls. 24,006 $
58 12 1394 بازرگان چين 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 51,210 720,691,761 Rls. 23,877 $
59 12 1394 بازرگان چين 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 23,640 705,856,122 Rls. 23,758 $
60 12 1394 بازرگان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 20,205 690,770,888 Rls. 23,060 $
61 12 1394 بازرگان چين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 7,560 661,144,998 Rls. 22,070 $
62 12 1394 بازرگان چين 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 12,306 651,172,900 Rls. 21,742 $
63 12 1394 بازرگان چين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 10,490 647,614,464 Rls. 21,504 $
64 12 1394 بازرگان چين 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 6,370 610,583,574 Rls. 20,382 $
65 12 1394 بازرگان چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4,341 566,872,810 Rls. 18,937 $
66 12 1394 بازرگان چين 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 4,795 505,357,583 Rls. 16,787 $
67 12 1394 بازرگان چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 2,805 481,168,564 Rls. 16,001 $
68 12 1394 بازرگان چين 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 13,225 475,306,500 Rls. 15,870 $
69 12 1394 بازرگان چين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,862 440,294,400 Rls. 14,700 $
70 12 1394 بازرگان چين 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 3,120 423,921,507 Rls. 14,151 $
71 12 1394 بازرگان چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 2,690 421,829,800 Rls. 14,050 $
72 12 1394 بازرگان چين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,695 406,796,789 Rls. 13,580 $
73 12 1394 بازرگان چين 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 8,715 381,875,000 Rls. 13,007 $
74 12 1394 بازرگان چين 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 8,968 376,400,000 Rls. 12,500 $
75 12 1394 بازرگان چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 5,737 363,270,542 Rls. 12,129 $
76 12 1394 بازرگان چين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,994 342,702,394 Rls. 11,442 $
77 12 1394 بازرگان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,549 335,050,060 Rls. 11,168 $
78 12 1394 بازرگان چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,650 332,611,500 Rls. 11,100 $
79 12 1394 بازرگان چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 7,104 327,679,672 Rls. 10,940 $
80 12 1394 بازرگان چين 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 3,682 303,039,021 Rls. 10,116 $
81 12 1394 بازرگان چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 300 291,215,232 Rls. 9,849 $
82 12 1394 بازرگان چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 8,980 278,603,400 Rls. 9,300 $
83 12 1394 بازرگان چين 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 3,070 277,541,452 Rls. 9,241 $
84 12 1394 بازرگان چين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,834 264,608,250 Rls. 8,835 $
85 12 1394 بازرگان چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 2,350 255,562,096 Rls. 8,530 $
86 12 1394 بازرگان چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,620 251,756,401 Rls. 8,404 $
87 12 1394 بازرگان چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 2,412 246,346,906 Rls. 8,703 $
88 12 1394 بازرگان چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 505 243,527,407 Rls. 8,131 $
89 12 1394 بازرگان چين 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 553 240,940,140 Rls. 7,980 $
90 12 1394 بازرگان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 3,030 238,908,001 Rls. 8,003 $
91 12 1394 بازرگان چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,362 235,602,360 Rls. 7,864 $
92 12 1394 بازرگان چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,900 213,751,038 Rls. 7,136 $
93 12 1394 بازرگان چين 90321000 ترموستات 505 201,292,418 Rls. 6,708 $
94 12 1394 بازرگان چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,410 200,870,385 Rls. 6,705 $
95 12 1394 بازرگان چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,056 197,081,930 Rls. 6,530 $
96 12 1394 بازرگان چين 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,800 188,816,800 Rls. 6,303 $
97 12 1394 بازرگان چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,210 187,231,770 Rls. 6,204 $
98 12 1394 بازرگان چين 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 7,560 177,122,700 Rls. 5,910 $
99 12 1394 بازرگان چين 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 3,900 176,250,000 Rls. 6,003 $
100 12 1394 بازرگان چين 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 1,435 174,613,524 Rls. 5,829 $
مجموع کل
243,958,049,517 ريال
مجموع کل
8,170,124 دلار