آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 15,443,209 173,143,679,328 Rls. 5,811,764 $
2 12 1394 بازرگان گرجستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 832,204 9,410,943,506 Rls. 318,894 $
3 12 1394 بازرگان گرجستان 28100010 ا سيد بريک 163,500 3,018,535,368 Rls. 103,227 $
4 12 1394 بازرگان گرجستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 31,044 2,442,089,650 Rls. 85,901 $
5 12 1394 بازرگان گرجستان 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 46,900 835,659,900 Rls. 28,176 $
6 12 1394 بازرگان گرجستان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 12,028 608,062,051 Rls. 20,568 $
7 12 1394 بازرگان گرجستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 120,000 297,735,593 Rls. 10,577 $
8 12 1394 بازرگان گرجستان 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 24,000 216,223,200 Rls. 7,218 $
9 12 1394 بازرگان گرجستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 1,755 172,815,525 Rls. 6,079 $
مجموع کل
190,145,744,121 ريال
مجموع کل
6,392,405 دلار
[1]