آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بجنورد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 153,987 11,210,773,953 Rls. 371,317 $
2 12 1394 بجنورد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 132,585 10,092,190,350 Rls. 335,494 $
3 12 1394 بجنورد چين 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 86,985 5,458,679,742 Rls. 182,299 $
4 12 1394 بجنورد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 11,238 1,025,188,007 Rls. 34,224 $
5 12 1394 بجنورد چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 8,540 907,158,683 Rls. 30,058 $
6 12 1394 بجنورد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,280 857,481,200 Rls. 28,400 $
7 12 1394 بجنورد چين 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 9,200 833,326,800 Rls. 27,600 $
8 12 1394 بجنورد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 7,515 803,155,818 Rls. 26,598 $
9 12 1394 بجنورد چين 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 8,899 715,428,695 Rls. 23,761 $
10 12 1394 بجنورد چين 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 8,737 550,842,058 Rls. 18,293 $
11 12 1394 بجنورد چين 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 5,444 498,912,987 Rls. 16,655 $
12 12 1394 بجنورد چين 90160090 ا جزا و قطعات ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم يا کمتر 2,160 198,368,010 Rls. 6,570 $
13 12 1394 بجنورد چين 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 2,550 192,537,750 Rls. 6,375 $
14 12 1394 بجنورد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,410 182,830,440 Rls. 6,058 $
15 12 1394 بجنورد چين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 3,248 177,497,753 Rls. 5,925 $
16 12 1394 بجنورد چين 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,244 170,097,657 Rls. 5,678 $
17 12 1394 بجنورد چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 901 103,654,051 Rls. 3,460 $
18 12 1394 بجنورد چين 96085000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دوياچندشماره فرعي 9608 990 74,727,675 Rls. 2,475 $
19 12 1394 بجنورد چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 883 72,674,551 Rls. 2,407 $
20 12 1394 بجنورد چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 852 70,349,690 Rls. 2,330 $
21 12 1394 بجنورد چين 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 518 63,280,237 Rls. 2,113 $
22 12 1394 بجنورد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 643 39,919,143 Rls. 1,333 $
23 12 1394 بجنورد چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 430 32,965,679 Rls. 1,100 $
24 12 1394 بجنورد چين 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 116 26,094,528 Rls. 864 $
25 12 1394 بجنورد چين 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 112 13,526,464 Rls. 448 $
26 12 1394 بجنورد چين 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 84 7,610,904 Rls. 252 $
مجموع کل
34,379,272,825 ريال
مجموع کل
1,142,088 دلار
[1]