آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 368,474,255 5,174,594,159,653 Rls. 177,120,178 $
2 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 257,505,758 1,698,456,614,084 Rls. 59,027,882 $
3 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 140,153,439 1,016,573,469,838 Rls. 34,659,250 $
4 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 33,098,178 881,369,099,829 Rls. 29,665,479 $
5 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 70,380,813 879,640,897,347 Rls. 30,147,270 $
6 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 198,294,200 808,480,918,727 Rls. 27,765,854 $
7 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 82,476,219 786,795,930,798 Rls. 26,393,879 $
8 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 29,599,957 714,929,244,068 Rls. 24,344,342 $
9 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 212,891,117 707,594,905,067 Rls. 24,681,671 $
10 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 92,965,980 642,177,846,921 Rls. 22,945,076 $
11 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 12,199,947 342,751,357,527 Rls. 12,014,110 $
12 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 30,700,000 332,198,955,330 Rls. 11,090,025 $
13 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 30,651,030 292,357,171,646 Rls. 9,686,172 $
14 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,545,608 290,311,165,081 Rls. 9,801,036 $
15 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 10,965,435 273,878,925,678 Rls. 9,751,787 $
16 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 19,276,000 227,166,791,290 Rls. 7,583,095 $
17 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 13,490,977 210,163,714,470 Rls. 7,018,829 $
18 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,295,658 203,141,755,856 Rls. 6,831,100 $
19 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 3,339,599 157,573,289,902 Rls. 5,369,523 $
20 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 14,995,290 153,737,866,818 Rls. 5,102,770 $
21 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 11,000,000 139,097,860,000 Rls. 4,606,957 $
22 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 410,236 136,845,016,446 Rls. 4,735,912 $
23 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 4,800,000 125,022,934,058 Rls. 4,173,552 $
24 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,422,780 114,343,029,928 Rls. 3,939,633 $
25 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,558,650 84,466,109,962 Rls. 2,853,022 $
26 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 69,035 69,762,041,135 Rls. 2,363,046 $
27 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 278,371 60,478,292,922 Rls. 2,113,887 $
28 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,192,425 50,991,508,844 Rls. 1,768,487 $
29 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,988,000 49,805,400,960 Rls. 1,662,485 $
30 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,277,510 44,558,309,962 Rls. 1,487,558 $
31 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 601,946 41,506,125,879 Rls. 1,399,410 $
32 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 1,874,034 33,868,191,923 Rls. 1,143,289 $
33 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,801,400 32,239,390,838 Rls. 1,139,000 $
34 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 767,219 31,675,876,134 Rls. 1,092,406 $
35 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 25,395,193,010 Rls. 893,285 $
36 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 1,528,435 23,563,526,225 Rls. 782,841 $
37 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,000,000 22,829,360,000 Rls. 756,967 $
38 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,988,849 21,637,236,689 Rls. 750,511 $
39 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 24,940 17,052,862,921 Rls. 599,840 $
40 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 506,000 15,273,084,970 Rls. 524,362 $
41 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 247,500 14,901,821,100 Rls. 511,913 $
42 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 946,294 12,103,522,097 Rls. 402,105 $
43 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,525 10,997,632,189 Rls. 377,575 $
44 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 9,574 9,715,396,003 Rls. 329,347 $
45 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 9,577 9,431,605,000 Rls. 333,213 $
46 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 82,500 8,694,854,942 Rls. 288,687 $
47 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 10,340 7,907,988,161 Rls. 264,486 $
48 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 53,554 7,711,893,171 Rls. 265,827 $
49 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 48,063 4,262,020,516 Rls. 141,275 $
50 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 45,859 4,018,508,890 Rls. 133,144 $
51 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 780 3,959,323,928 Rls. 133,928 $
52 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 99,000 3,705,009,280 Rls. 122,780 $
53 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 70,750 2,859,080,100 Rls. 95,298 $
54 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 1 2,712,470,076 Rls. 92,782 $
55 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 13,500 2,390,796,510 Rls. 82,410 $
56 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 220 2,326,935,307 Rls. 78,882 $
57 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 24,140 2,096,440,305 Rls. 74,980 $
58 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,558 2,070,925,876 Rls. 72,486 $
59 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 24,648 1,597,003,245 Rls. 57,802 $
60 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 65,000 1,591,777,673 Rls. 53,834 $
61 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 1 1,428,013,248 Rls. 48,846 $
62 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 67,500 1,379,467,363 Rls. 46,018 $
63 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1 1,342,190,836 Rls. 45,910 $
64 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 27,781 1,303,830,318 Rls. 44,060 $
65 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 7,520 1,267,717,332 Rls. 42,637 $
66 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 310 1,082,639,005 Rls. 38,249 $
67 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 239 1,060,038,283 Rls. 35,148 $
68 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 737 1,049,074,137 Rls. 37,063 $
69 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 21,083 959,793,405 Rls. 32,039 $
70 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85086000 ساير جارومكنده 4,706 828,731,707 Rls. 28,566 $
71 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 2,898 821,435,846 Rls. 28,771 $
72 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 4,248 761,373,415 Rls. 25,229 $
73 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 6,806 682,520,661 Rls. 22,783 $
74 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,254 667,454,936 Rls. 22,131 $
75 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 19,568 615,814,355 Rls. 20,557 $
76 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101920 گريس 4,777 614,310,222 Rls. 21,654 $
77 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 9,936 571,743,695 Rls. 19,086 $
78 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 462,887,925 Rls. 16,056 $
79 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 10,000 450,254,505 Rls. 15,031 $
80 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 125 400,018,956 Rls. 13,982 $
81 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,000 365,297,399 Rls. 13,065 $
82 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 23,000 304,716,546 Rls. 10,351 $
83 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3 296,688,849 Rls. 10,458 $
84 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,693 196,249,406 Rls. 6,765 $
85 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 14,648 177,930,565 Rls. 5,938 $
86 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,594 119,400,170 Rls. 3,986 $
87 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,530 94,684,360 Rls. 3,140 $
88 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 510 93,114,397 Rls. 3,157 $
89 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1 80,724,448 Rls. 2,845 $
90 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 800 38,969,467 Rls. 1,346 $
مجموع کل
17,068,877,522,862 ريال
مجموع کل
584,363,400 دلار
[1]