آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 206,516,046 1,712,882,755,325 Rls. 58,628,974 $
2 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 72,000,000 929,987,183,520 Rls. 31,431,881 $
3 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 211,400,000 881,357,163,977 Rls. 30,517,996 $
4 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 31031000 سوپر فسفاتکها 62,989,780 775,595,202,695 Rls. 26,566,538 $
5 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 29,866,682 629,771,245,990 Rls. 20,865,098 $
6 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 19,949,942 416,991,991,523 Rls. 14,386,700 $
7 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 18,949,583 376,771,111,061 Rls. 13,700,253 $
8 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 343,049,046,949 Rls. 12,069,533 $
9 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,999,806 135,249,428,430 Rls. 4,481,426 $
10 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 29261000 اكريلونيتريل 727,521 24,593,818,304 Rls. 814,824 $
11 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 600,000 8,226,958,005 Rls. 273,212 $
12 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 57,594 2,411,606,420 Rls. 82,139 $
13 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 26,330 1,620,495,370 Rls. 54,096 $
14 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 14,615 911,425,095 Rls. 30,268 $
مجموع کل
6,239,419,432,663 ريال
مجموع کل
213,902,938 دلار
[1]