آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 487,288,852 3,183,980,413,424 Rls. 108,518,163 $
2 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 259,827,205 2,035,497,926,214 Rls. 68,515,757 $
3 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 152,120,000 1,936,735,375,964 Rls. 66,288,050 $
4 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 61,147,457 1,553,232,716,308 Rls. 51,915,924 $
5 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,750,000 699,692,630,325 Rls. 23,382,533 $
6 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 17,750,000 489,065,291,435 Rls. 16,326,939 $
7 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 18,199,581 418,338,279,278 Rls. 14,464,814 $
8 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 35,829,000 325,323,093,733 Rls. 10,856,756 $
9 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 7,000,000 194,318,621,000 Rls. 6,571,923 $
10 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 18,800,000 171,925,081,222 Rls. 5,739,709 $
11 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 1,499,684 30,501,187,891 Rls. 1,047,179 $
12 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 10059090 ذرت (بلال سبز) 130,000 2,618,047,900 Rls. 86,932 $
13 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 12,773 700,021,350 Rls. 23,373 $
14 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 11,287 672,821,370 Rls. 23,517 $
مجموع کل
11,042,601,507,414 ريال
مجموع کل
373,761,570 دلار
[1]