آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,297,340,042 14,790,646,470,514 Rls. 498,654,360 $
2 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 1,009,215,196 12,930,072,895,445 Rls. 438,164,543 $
3 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 602,477,483 7,602,328,621,094 Rls. 259,888,138 $
4 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 155,700,000 3,797,249,353,049 Rls. 129,059,202 $
5 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 374,996,557 3,076,884,842,755 Rls. 103,858,755 $
6 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 92,750,000 2,610,310,925,138 Rls. 87,703,789 $
7 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 126,580,000 1,421,929,963,810 Rls. 47,465,180 $
8 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 100,880,000 973,776,555,364 Rls. 32,502,910 $
9 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 102,000,000 704,824,156,372 Rls. 24,319,200 $
10 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 15152100 روغن خام ذرت 5,993,871 168,782,227,235 Rls. 5,669,195 $
11 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 8,800,000 78,402,086,400 Rls. 2,605,067 $
12 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 23064900 کنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذکور 8,247,680 75,289,109,117 Rls. 2,531,662 $
13 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 151,515 1,331,832,161 Rls. 44,428 $
14 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 710 39,845,366 Rls. 1,324 $
مجموع کل
48,231,868,883,820 ريال
مجموع کل
1,632,467,753 دلار
[1]