آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 542,341,995 6,952,482,158,004 Rls. 234,529,322 $
2 12 1394 بندر امام خميني چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 153,150,197 1,892,836,429,502 Rls. 63,958,874 $
3 12 1394 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 192,059,080 1,277,606,104,221 Rls. 43,801,376 $
4 12 1394 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 27,360,843 1,184,675,280,606 Rls. 39,449,933 $
5 12 1394 بندر امام خميني چين 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 70,978,748 1,061,951,901,123 Rls. 35,654,831 $
6 12 1394 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 50,682,392 1,053,280,030,502 Rls. 35,548,720 $
7 12 1394 بندر امام خميني چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 74,563,980 900,470,794,355 Rls. 30,563,586 $
8 12 1394 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,519,375 700,474,024,298 Rls. 23,466,901 $
9 12 1394 بندر امام خميني چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 39,200,097 497,274,891,710 Rls. 16,970,666 $
10 12 1394 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,127,757 494,970,042,873 Rls. 16,583,543 $
11 12 1394 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 17,137,587 472,950,067,381 Rls. 15,891,359 $
12 12 1394 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 3,750,675 373,495,906,509 Rls. 13,152,415 $
13 12 1394 بندر امام خميني چين 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 633,548 324,391,773,923 Rls. 11,129,818 $
14 12 1394 بندر امام خميني چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 18,012,348 322,137,037,240 Rls. 10,920,251 $
15 12 1394 بندر امام خميني چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,094,905 303,758,809,368 Rls. 10,318,245 $
16 12 1394 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 20,057,334 299,111,811,994 Rls. 9,938,932 $
17 12 1394 بندر امام خميني چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 9,998,138 264,215,964,239 Rls. 9,037,659 $
18 12 1394 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 7,187,162 253,551,907,774 Rls. 8,562,072 $
19 12 1394 بندر امام خميني چين 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري نفت ياگاز ا زآهن ياا زفولاد باسطح مقطع مدور ,باقطرخارجي بيش از 4/406 mm 3,134,840 227,043,230,212 Rls. 7,580,282 $
20 12 1394 بندر امام خميني چين 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 23,068,942 211,436,600,373 Rls. 7,048,544 $
21 12 1394 بندر امام خميني چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 1,061,163 211,274,948,106 Rls. 7,493,554 $
22 12 1394 بندر امام خميني چين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 13,400,000 210,490,837,504 Rls. 7,385,903 $
23 12 1394 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,639,715 178,036,566,614 Rls. 6,203,798 $
24 12 1394 بندر امام خميني چين 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 10,785,115 177,595,581,266 Rls. 6,261,501 $
25 12 1394 بندر امام خميني چين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,818,570 166,536,204,829 Rls. 5,550,009 $
26 12 1394 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,715,285 164,962,862,046 Rls. 5,575,090 $
27 12 1394 بندر امام خميني چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,024,172 162,502,229,886 Rls. 5,477,130 $
28 12 1394 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 186,950 157,476,895,625 Rls. 5,523,075 $
29 12 1394 بندر امام خميني چين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 230,216 145,431,471,696 Rls. 5,138,013 $
30 12 1394 بندر امام خميني چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 12,518,736 135,390,939,484 Rls. 4,517,422 $
31 12 1394 بندر امام خميني چين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 20,750 134,536,271,404 Rls. 4,506,277 $
32 12 1394 بندر امام خميني چين 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 10,569,080 131,173,717,625 Rls. 4,414,475 $
33 12 1394 بندر امام خميني چين 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,020,491 120,174,811,860 Rls. 4,138,713 $
34 12 1394 بندر امام خميني چين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,099,860 119,145,314,560 Rls. 4,031,336 $
35 12 1394 بندر امام خميني چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 35,205 113,818,061,690 Rls. 3,799,382 $
36 12 1394 بندر امام خميني چين 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 516,330 112,097,427,550 Rls. 3,724,662 $
37 12 1394 بندر امام خميني چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 220,151 110,547,755,203 Rls. 3,741,030 $
38 12 1394 بندر امام خميني چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,087,000 103,175,664,304 Rls. 3,612,810 $
39 12 1394 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 10,040,000 90,442,818,264 Rls. 3,264,023 $
40 12 1394 بندر امام خميني چين 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 4,955,190 88,808,514,045 Rls. 2,957,518 $
41 12 1394 بندر امام خميني چين 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 272,393 63,474,243,743 Rls. 2,102,185 $
42 12 1394 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 1,443,833 62,787,430,413 Rls. 2,112,620 $
43 12 1394 بندر امام خميني چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 323,705 57,795,498,915 Rls. 1,933,548 $
44 12 1394 بندر امام خميني چين 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 126,466 52,911,810,327 Rls. 1,775,473 $
45 12 1394 بندر امام خميني چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 364,470 52,651,441,082 Rls. 1,806,384 $
46 12 1394 بندر امام خميني چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 119,777 51,086,691,214 Rls. 1,814,803 $
47 12 1394 بندر امام خميني چين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 15,518 48,813,567,642 Rls. 1,648,576 $
48 12 1394 بندر امام خميني چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 105,868 46,895,840,915 Rls. 1,556,763 $
49 12 1394 بندر امام خميني چين 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 204,630 44,636,573,866 Rls. 1,516,239 $
50 12 1394 بندر امام خميني چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,140 44,293,187,441 Rls. 1,493,112 $
51 12 1394 بندر امام خميني چين 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,249,708 43,349,227,276 Rls. 1,436,166 $
52 12 1394 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,661,205 42,780,466,835 Rls. 1,495,298 $
53 12 1394 بندر امام خميني چين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 805,743 40,579,868,536 Rls. 1,401,876 $
54 12 1394 بندر امام خميني چين 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 1,500,000 40,532,380,119 Rls. 1,369,212 $
55 12 1394 بندر امام خميني چين 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 15,333 38,701,351,520 Rls. 1,312,987 $
56 12 1394 بندر امام خميني چين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 944,906 36,734,810,837 Rls. 1,220,588 $
57 12 1394 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 73,759 34,527,553,310 Rls. 1,181,289 $
58 12 1394 بندر امام خميني چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 31,544 31,314,347,002 Rls. 1,065,152 $
59 12 1394 بندر امام خميني چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 16,773 31,201,356,168 Rls. 1,055,419 $
60 12 1394 بندر امام خميني چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 78,608 31,174,349,467 Rls. 1,049,990 $
61 12 1394 بندر امام خميني چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,082,000 28,618,338,400 Rls. 967,032 $
62 12 1394 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,120 27,326,529,471 Rls. 909,427 $
63 12 1394 بندر امام خميني چين 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 19,580 26,286,875,400 Rls. 877,692 $
64 12 1394 بندر امام خميني چين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,014,232 24,822,710,930 Rls. 824,237 $
65 12 1394 بندر امام خميني چين 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 280,020 23,504,816,465 Rls. 824,759 $
66 12 1394 بندر امام خميني چين 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 247,500 21,699,697,536 Rls. 721,016 $
67 12 1394 بندر امام خميني چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,185,645 20,637,616,333 Rls. 718,853 $
68 12 1394 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 871,320 19,243,345,786 Rls. 646,688 $
69 12 1394 بندر امام خميني چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 59,365 18,874,845,764 Rls. 632,045 $
70 12 1394 بندر امام خميني چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 121,269 18,375,394,976 Rls. 629,695 $
71 12 1394 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 360,353 17,887,307,360 Rls. 601,837 $
72 12 1394 بندر امام خميني چين 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,358,845 16,331,499,905 Rls. 544,365 $
73 12 1394 بندر امام خميني چين 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 72,918 15,510,915,807 Rls. 517,790 $
74 12 1394 بندر امام خميني چين 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 979,200 14,687,920,108 Rls. 528,266 $
75 12 1394 بندر امام خميني چين 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 357,683 13,087,807,530 Rls. 458,682 $
76 12 1394 بندر امام خميني چين 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 942,000 12,158,773,168 Rls. 407,359 $
77 12 1394 بندر امام خميني چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 30,478 12,028,087,230 Rls. 430,189 $
78 12 1394 بندر امام خميني چين 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 320,278 10,306,770,002 Rls. 344,075 $
79 12 1394 بندر امام خميني چين 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 841,820 9,934,261,379 Rls. 331,510 $
80 12 1394 بندر امام خميني چين 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 18,300 9,000,570,600 Rls. 298,200 $
81 12 1394 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 427,515 8,610,314,886 Rls. 297,195 $
82 12 1394 بندر امام خميني چين 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 79,834 8,333,114,771 Rls. 280,138 $
83 12 1394 بندر امام خميني چين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 593,535 8,197,209,616 Rls. 273,642 $
84 12 1394 بندر امام خميني چين 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 129,000 7,745,726,537 Rls. 258,570 $
85 12 1394 بندر امام خميني چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 62,698 6,996,960,412 Rls. 244,563 $
86 12 1394 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 189,400 6,616,578,097 Rls. 225,821 $
87 12 1394 بندر امام خميني چين 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 104,000 6,553,018,368 Rls. 218,784 $
88 12 1394 بندر امام خميني چين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 502,960 6,350,023,403 Rls. 210,377 $
89 12 1394 بندر امام خميني چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 301,994 6,279,576,844 Rls. 208,375 $
90 12 1394 بندر امام خميني چين 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 29,500 6,109,573,542 Rls. 210,539 $
91 12 1394 بندر امام خميني چين 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 118,965 5,552,166,374 Rls. 193,360 $
92 12 1394 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 147,599 4,916,020,782 Rls. 174,637 $
93 12 1394 بندر امام خميني چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 81,155 4,748,811,572 Rls. 162,907 $
94 12 1394 بندر امام خميني چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 43,297 4,690,746,374 Rls. 168,434 $
95 12 1394 بندر امام خميني چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 57,328 4,422,155,984 Rls. 159,291 $
96 12 1394 بندر امام خميني چين 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 399,948 4,161,011,011 Rls. 137,846 $
97 12 1394 بندر امام خميني چين 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 60,000 3,885,402,420 Rls. 128,745 $
98 12 1394 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 45,937 3,824,550,438 Rls. 129,087 $
99 12 1394 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 59,688 3,446,665,709 Rls. 118,251 $
100 12 1394 بندر امام خميني چين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 306,960 3,286,524,948 Rls. 108,973 $
مجموع کل
23,273,025,892,631 ريال
مجموع کل
787,893,981 دلار