آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 628 5,859,430,538 Rls. 196,326 $
2 12 1394 تبريز آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 256 2,271,715,077 Rls. 76,468 $
3 12 1394 تبريز آلمان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 351 1,654,588,335 Rls. 54,948 $
4 12 1394 تبريز آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 280 1,497,634,715 Rls. 50,769 $
5 12 1394 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 291 1,462,755,466 Rls. 49,584 $
6 12 1394 تبريز آلمان 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 49 1,429,104,000 Rls. 47,453 $
7 12 1394 تبريز آلمان 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 80 1,001,056,374 Rls. 33,418 $
8 12 1394 تبريز آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 868 914,903,130 Rls. 30,348 $
9 12 1394 تبريز آلمان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 171 852,760,325 Rls. 28,427 $
10 12 1394 تبريز آلمان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 568 830,449,058 Rls. 28,406 $
11 12 1394 تبريز آلمان 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 250 798,158,293 Rls. 26,644 $
12 12 1394 تبريز آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 41 763,537,015 Rls. 25,662 $
13 12 1394 تبريز آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 35 615,625,855 Rls. 20,550 $
14 12 1394 تبريز آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 79 538,648,639 Rls. 19,030 $
15 12 1394 تبريز آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 79 530,593,881 Rls. 18,217 $
16 12 1394 تبريز آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 160 528,654,164 Rls. 17,648 $
17 12 1394 تبريز آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 4 476,650,874 Rls. 16,088 $
18 12 1394 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 83 438,853,146 Rls. 14,551 $
19 12 1394 تبريز آلمان 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 45 436,412,900 Rls. 14,567 $
20 12 1394 تبريز آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 700 422,009,910 Rls. 14,666 $
21 12 1394 تبريز آلمان 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 37 348,661,476 Rls. 11,970 $
22 12 1394 تبريز آلمان 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 46 348,234,942 Rls. 11,571 $
23 12 1394 تبريز آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 57 346,043,717 Rls. 12,117 $
24 12 1394 تبريز آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5 318,572,913 Rls. 10,723 $
25 12 1394 تبريز آلمان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 18 311,074,398 Rls. 10,306 $
26 12 1394 تبريز آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1 247,618,935 Rls. 8,284 $
27 12 1394 تبريز آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 475 227,662,686 Rls. 7,775 $
28 12 1394 تبريز آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 23 184,564,632 Rls. 6,111 $
29 12 1394 تبريز آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 55 180,492,158 Rls. 6,025 $
30 12 1394 تبريز آلمان 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 40 178,725,255 Rls. 5,966 $
31 12 1394 تبريز آلمان 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 225 177,469,016 Rls. 5,880 $
32 12 1394 تبريز آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 20 168,986,682 Rls. 5,825 $
33 12 1394 تبريز آلمان 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 4 128,502,175 Rls. 4,520 $
34 12 1394 تبريز آلمان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 8 117,630,352 Rls. 3,898 $
35 12 1394 تبريز آلمان 38249030 موا دآبکاري 100 112,745,772 Rls. 3,733 $
36 12 1394 تبريز آلمان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 16 111,196,800 Rls. 3,684 $
37 12 1394 تبريز آلمان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 225 111,019,608 Rls. 3,679 $
38 12 1394 تبريز آلمان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 88 107,811,000 Rls. 3,572 $
39 12 1394 فرودگاه تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 7 93,642,384 Rls. 3,125 $
40 12 1394 تبريز آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3 86,739,864 Rls. 2,876 $
41 12 1394 تبريز آلمان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 2 59,256,470 Rls. 2,105 $
42 12 1394 تبريز آلمان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 50 44,964,399 Rls. 1,550 $
43 12 1394 تبريز آلمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 45 36,764,819 Rls. 1,290 $
44 12 1394 تبريز آلمان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 11 32,578,122 Rls. 1,091 $
45 12 1394 فرودگاه تبريز آلمان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 4 19,965,334 Rls. 666 $
46 12 1394 تبريز آلمان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 1 19,174,353 Rls. 681 $
47 12 1394 فرودگاه تبريز آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 12 16,051,859 Rls. 536 $
48 12 1394 تبريز آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 10 14,567,184 Rls. 488 $
49 12 1394 تبريز آلمان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 43 9,405,319 Rls. 311 $
مجموع کل
27,483,664,320 ريال
مجموع کل
924,126 دلار
[1]