آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 337,870 22,210,968,219 Rls. 753,850 $
2 12 1394 جلفا بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 207,134 18,274,464,293 Rls. 615,166 $
3 12 1394 جلفا بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 23,041 5,806,495,461 Rls. 195,647 $
4 12 1394 جلفا بلغارستان 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 35,271 2,713,721,250 Rls. 90,039 $
5 12 1394 جلفا بلغارستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 14,965 1,391,201,136 Rls. 46,409 $
6 12 1394 جلفا بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,845 1,209,798,712 Rls. 40,175 $
7 12 1394 جلفا بلغارستان 33051000 شامپوها 16,093 1,007,703,763 Rls. 33,386 $
8 12 1394 جلفا بلغارستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 5,292 702,403,682 Rls. 23,271 $
9 12 1394 جلفا بلغارستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 9,720 676,659,632 Rls. 22,711 $
10 12 1394 جلفا بلغارستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 20,124 663,577,795 Rls. 22,151 $
11 12 1394 جلفا بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,990 577,927,850 Rls. 19,150 $
12 12 1394 جلفا بلغارستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 6,325 500,118,913 Rls. 17,170 $
13 12 1394 جلفا بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 1,075 324,399,682 Rls. 10,741 $
14 12 1394 جلفا بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,480 320,838,845 Rls. 11,286 $
15 12 1394 جلفا بلغارستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,232 273,433,742 Rls. 9,059 $
16 12 1394 جلفا بلغارستان 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 4,500 192,454,987 Rls. 6,784 $
17 12 1394 جلفا بلغارستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,374 125,627,296 Rls. 4,419 $
18 12 1394 جلفا بلغارستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 500 90,922,731 Rls. 3,141 $
19 12 1394 جلفا بلغارستان 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 1,000 52,683,200 Rls. 1,750 $
20 12 1394 جلفا بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,354 47,325,071 Rls. 1,568 $
21 12 1394 جلفا بلغارستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 116 28,006,112 Rls. 928 $
22 12 1394 جلفا بلغارستان 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 80 20,329,104 Rls. 678 $
مجموع کل
57,211,061,476 ريال
مجموع کل
1,929,479 دلار
[1]