آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 69,898 13,248,068,018 Rls. 446,672 $
2 12 1394 جلفا بلژيك 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 23,200 3,857,348,790 Rls. 136,278 $
3 12 1394 جلفا بلژيك 84821000 بلبرينگ. 6,223 1,835,402,032 Rls. 62,352 $
4 12 1394 جلفا بلژيك 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 33,100 1,396,137,727 Rls. 46,364 $
5 12 1394 جلفا بلژيك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,338 379,698,581 Rls. 12,581 $
6 12 1394 جلفا بلژيك 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 4,420 242,595,000 Rls. 8,100 $
7 12 1394 جلفا بلژيك 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 394 54,550,482 Rls. 1,811 $
8 12 1394 جلفا بلژيك 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 133 37,217,510 Rls. 1,331 $
9 12 1394 جلفا بلژيك 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 724 37,120,170 Rls. 1,230 $
10 12 1394 جلفا بلژيك 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 36 5,926,860 Rls. 197 $
مجموع کل
21,094,065,170 ريال
مجموع کل
716,916 دلار
[1]