آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 206,111 27,668,818,196 Rls. 948,164 $
2 12 1394 جلفا عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 69,290 10,183,841,780 Rls. 358,220 $
3 12 1394 جلفا عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 54,688 5,652,147,848 Rls. 187,242 $
4 12 1394 جلفا عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 60,634 3,607,404,657 Rls. 119,749 $
5 12 1394 جلفا عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 31,520 3,588,154,796 Rls. 126,571 $
6 12 1394 جلفا عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 54,226 2,779,517,602 Rls. 92,365 $
7 12 1394 جلفا عراق 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 10,078 2,015,034,465 Rls. 66,765 $
8 12 1394 جلفا عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 18,342 1,887,391,668 Rls. 62,673 $
9 12 1394 جلفا عراق 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 28,479 887,811,698 Rls. 29,641 $
10 12 1394 جلفا عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 4,350 512,359,737 Rls. 17,046 $
11 12 1394 جلفا عراق 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 4,800 498,726,099 Rls. 16,941 $
12 12 1394 جلفا عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,046 481,074,907 Rls. 16,583 $
13 12 1394 جلفا عراق 28100010 ا سيد بريک 24,892 409,044,137 Rls. 13,992 $
14 12 1394 جلفا عراق 85111000 شمع هاي جرقه زن 710 351,388,775 Rls. 12,112 $
15 12 1394 جلفا عراق 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 3,390 343,939,517 Rls. 11,683 $
16 12 1394 جلفا عراق 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,000 200,490,465 Rls. 7,035 $
17 12 1394 جلفا عراق 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 1,178 188,928,134 Rls. 6,727 $
18 12 1394 جلفا عراق 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 2,000 185,644,693 Rls. 6,197 $
19 12 1394 جلفا عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,036 120,030,201 Rls. 3,977 $
20 12 1394 جلفا عراق 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 250 93,049,235 Rls. 3,265 $
21 12 1394 جلفا عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 350 80,196,186 Rls. 2,814 $
22 12 1394 جلفا عراق 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 650 55,649,825 Rls. 1,895 $
23 12 1394 جلفا عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 291 39,296,125 Rls. 1,399 $
24 12 1394 جلفا عراق 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 230 33,932,820 Rls. 1,156 $
25 12 1394 جلفا عراق 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 90 10,563,000 Rls. 350 $
مجموع کل
61,874,436,566 ريال
مجموع کل
2,114,563 دلار
[1]