آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 298,444 117,963,454,292 Rls. 4,105,318 $
2 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 20,720 40,342,312,630 Rls. 1,385,049 $
3 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 170,800 5,276,686,484 Rls. 175,028 $
4 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 19,290 2,700,676,903 Rls. 95,576 $
5 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 26,500 1,395,969,120 Rls. 46,608 $
6 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 6,306 1,302,982,458 Rls. 43,218 $
7 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 8,570 1,210,549,400 Rls. 41,037 $
8 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 14,786 1,120,756,096 Rls. 37,993 $
9 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,620 919,990,032 Rls. 31,187 $
10 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 12,900 742,082,704 Rls. 24,773 $
11 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,057 644,195,336 Rls. 21,344 $
12 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 2,300 501,285,759 Rls. 16,734 $
13 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 2,560 300,436,147 Rls. 10,029 $
14 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 930 216,397,770 Rls. 7,170 $
15 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 797 119,728,027 Rls. 3,967 $
16 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 563 116,909,122 Rls. 3,874 $
17 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,400 85,194,855 Rls. 3,010 $
18 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 400 72,253,314 Rls. 2,394 $
19 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 491 68,767,409 Rls. 2,279 $
20 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84798970 سيستم كامل شيشه بالابر خودرو 176 62,776,480 Rls. 2,080 $
21 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 420 62,776,480 Rls. 2,080 $
22 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 320 62,772,320 Rls. 2,080 $
23 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 140 43,301,284 Rls. 1,435 $
24 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 333 35,406,840 Rls. 1,173 $
25 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 440 29,507,122 Rls. 985 $
26 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 120 21,428,510 Rls. 710 $
27 12 1394 جلفا فدراسيون روسيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 52 9,114,058 Rls. 302 $
مجموع کل
175,427,710,953 ريال
مجموع کل
6,067,431 دلار
[1]