آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 36,691 13,942,657,206 Rls. 468,144 $
2 12 1394 جلفا لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,837 1,502,673,120 Rls. 49,784 $
3 12 1394 جلفا لهستان 84146010 ---هود آشپزخانه 8,848 1,454,546,520 Rls. 48,190 $
4 12 1394 جلفا لهستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 9,882 858,066,967 Rls. 29,025 $
5 12 1394 جلفا لهستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 4,753 226,192,347 Rls. 7,500 $
6 12 1394 جلفا لهستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,100 189,253,680 Rls. 6,270 $
7 12 1394 جلفا لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,705 181,669,125 Rls. 6,024 $
8 12 1394 جلفا لهستان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 400 96,588,800 Rls. 3,200 $
9 12 1394 جلفا لهستان 73211130 فرگازي توکار 1,000 90,552,000 Rls. 3,000 $
10 12 1394 جلفا لهستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 600 88,740,960 Rls. 2,940 $
11 12 1394 جلفا لهستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,488 82,506,596 Rls. 2,736 $
12 12 1394 جلفا لهستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 591 64,192,361 Rls. 2,128 $
13 12 1394 جلفا لهستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 837 40,375,851 Rls. 1,339 $
14 12 1394 جلفا لهستان 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 180 28,945,702 Rls. 960 $
15 12 1394 جلفا لهستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 201 24,143,568 Rls. 801 $
16 12 1394 جلفا لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 110 17,267,910 Rls. 573 $
17 12 1394 جلفا لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 60 7,244,160 Rls. 240 $
مجموع کل
18,895,616,873 ريال
مجموع کل
632,853 دلار
[1]