آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,337,082 76,377,200,786 Rls. 2,596,409 $
2 12 1394 جلفا هند 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 3,000 872,949,279 Rls. 30,841 $
مجموع کل
77,250,150,065 ريال
مجموع کل
2,627,250 دلار
[1]