آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا گرجستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 116,331 6,064,101,442 Rls. 204,369 $
2 12 1394 جلفا گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 465,100 5,583,330,934 Rls. 189,378 $
3 12 1394 جلفا گرجستان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 11,780 1,164,500,414 Rls. 40,861 $
4 12 1394 جلفا گرجستان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 21,609 1,155,422,350 Rls. 39,911 $
5 12 1394 جلفا گرجستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 50,350 797,506,901 Rls. 26,484 $
6 12 1394 جلفا گرجستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 3,425 504,041,302 Rls. 17,838 $
7 12 1394 جلفا گرجستان 85393120 لامپ کم مصرفComract 739 289,761,938 Rls. 10,009 $
8 12 1394 جلفا گرجستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 870 225,753,373 Rls. 7,798 $
9 12 1394 جلفا گرجستان 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 850 84,484,897 Rls. 2,985 $
10 12 1394 جلفا گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,365 39,531,167 Rls. 1,366 $
11 12 1394 جلفا گرجستان 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 300 26,955,000 Rls. 900 $
12 12 1394 جلفا گرجستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 39 4,517,847 Rls. 156 $
مجموع کل
15,939,907,566 ريال
مجموع کل
542,054 دلار
[1]