آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 29371100 سوماتوتروپين، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 543 26,906,850,001 Rls. 895,319 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 593 20,285,967,215 Rls. 674,428 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 557 16,424,632,000 Rls. 544,240 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 545 15,825,506,000 Rls. 525,677 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 885 12,583,199,172 Rls. 426,250 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 480 1,514,684,220 Rls. 50,295 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 382 756,919,551 Rls. 26,116 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 40 717,949,810 Rls. 24,499 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 935 542,380,125 Rls. 18,010 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 90261010 فلومتر 16 278,500,258 Rls. 9,218 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 914 253,356,950 Rls. 9,000 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 135 141,061,172 Rls. 4,893 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 85340000 مدا رهاي چاپي 66 73,362,656 Rls. 2,456 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 71132090 ساير زيورآلات ياجواهرآلات ....ازفلزات معمولي داراي روكش ازفلزات گرانبها غير مذكور درجاي ديگر 120 30,128,000 Rls. 1,000 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 20 16,599,550 Rls. 550 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 35 16,579,198 Rls. 554 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 0 11,276,091 Rls. 377 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 46 9,611,254 Rls. 333 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 9 7,545,250 Rls. 250 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 18 6,036,200 Rls. 200 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20 6,036,200 Rls. 200 $
مجموع کل
96,408,180,873 ريال
مجموع کل
3,213,865 دلار
[1]