آمار کل " واردات از" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 2,442 360,020,145,901 Rls. 12,141,328 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,570 3,505,448,150 Rls. 117,085 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 319 2,290,927,180 Rls. 77,480 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 707 1,030,071,411 Rls. 36,592 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 31 989,798,467 Rls. 33,059 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 999 866,503,988 Rls. 28,926 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 459 811,584,810 Rls. 27,331 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 5 630,637,500 Rls. 21,874 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 884 553,764,265 Rls. 18,801 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 1,700 522,036,370 Rls. 18,363 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 3,072 515,630,335 Rls. 17,212 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 80 480,693,647 Rls. 16,604 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 480 404,710,392 Rls. 13,504 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 97050000 کلکسيون وا شياء کلکسيوني وا بسته به حيوا ن شناسي ،گياه شناسي ،معدن شناسي ،كالبدشناسي ،تاريخي وباستاني 1,140 341,601,000 Rls. 11,400 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 300 264,455,510 Rls. 8,901 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 387 253,338,459 Rls. 8,457 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 419 186,664,800 Rls. 6,524 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 180 127,413,941 Rls. 4,340 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 250 115,687,700 Rls. 3,840 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11 111,787,165 Rls. 3,712 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 82 72,489,464 Rls. 2,438 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 18 36,220,800 Rls. 1,200 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 75 23,471,544 Rls. 794 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 52 19,914,336 Rls. 660 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 10 4,032,466 Rls. 135 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10 1,633,500 Rls. 54 $
مجموع کل
374,180,663,099 ريال
مجموع کل
12,620,615 دلار
[1]