آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 140,443 2,504,797,554,288 Rls. 84,088,352 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 64,585 919,380,702,624 Rls. 31,062,747 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 118,564 433,035,825,759 Rls. 14,644,198 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 50,930 255,685,638,520 Rls. 8,577,215 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 17,727 226,997,049,821 Rls. 7,765,474 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 13,203 221,573,733,736 Rls. 7,450,463 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 29,168 214,061,694,170 Rls. 7,238,373 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 7,890 171,813,068,550 Rls. 5,781,360 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 21,420 153,232,488,856 Rls. 5,192,854 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 27,426 124,151,313,529 Rls. 4,226,244 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,356 120,687,852,400 Rls. 4,090,245 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 13,001 113,269,771,291 Rls. 3,818,487 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 6,440 109,621,977,753 Rls. 3,697,986 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01012910 اسب براي مسابقه 93,450 100,537,201,341 Rls. 3,386,944 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 12,581 98,258,387,618 Rls. 3,344,823 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 39,775 95,131,424,430 Rls. 3,220,546 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 7,609 77,760,744,456 Rls. 2,612,296 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 20,671 72,846,607,591 Rls. 2,451,001 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 28,259 71,611,182,864 Rls. 2,381,302 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 4,030 69,419,366,909 Rls. 2,303,536 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 4,932 64,112,607,791 Rls. 2,184,583 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 13,314 60,707,411,119 Rls. 2,011,815 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 23,923 58,859,828,386 Rls. 1,991,881 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,654 57,317,032,591 Rls. 2,035,895 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 17,722 57,258,213,856 Rls. 1,934,024 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 7,063 57,229,913,223 Rls. 1,950,578 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 3,781 54,435,177,399 Rls. 1,835,221 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 4,336 54,387,156,418 Rls. 1,838,921 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,738 50,861,030,528 Rls. 1,707,425 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 714 49,643,162,158 Rls. 1,665,364 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,112 47,763,803,567 Rls. 1,642,083 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 30,962 45,536,112,550 Rls. 1,536,964 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,956 43,999,138,989 Rls. 1,478,092 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,198 42,963,665,612 Rls. 1,441,531 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 449 42,217,953,893 Rls. 1,408,098 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 6,345 39,726,072,468 Rls. 1,357,275 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 6,665 39,264,209,108 Rls. 1,323,353 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 13,456 39,081,462,655 Rls. 1,320,306 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 2,536 37,616,042,219 Rls. 1,271,912 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 6,332 35,438,157,694 Rls. 1,206,243 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 333 31,602,974,134 Rls. 1,072,348 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 4,918 31,278,534,250 Rls. 1,055,182 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 4,490 30,344,666,951 Rls. 1,028,552 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 34,575 27,016,633,284 Rls. 919,182 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 3,522 27,012,677,094 Rls. 923,198 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,241 26,361,268,058 Rls. 898,864 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,861 24,165,195,438 Rls. 814,174 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 984 23,258,169,095 Rls. 770,957 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 13,960 23,056,993,523 Rls. 773,325 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 5,024 22,610,371,982 Rls. 762,739 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,135 22,219,639,661 Rls. 741,124 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپي 2,702 21,188,762,684 Rls. 710,287 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,483 21,026,615,042 Rls. 709,911 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 3,979 19,403,259,043 Rls. 672,905 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 14,450 18,724,261,677 Rls. 634,109 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 3,400 18,690,714,700 Rls. 621,100 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,194 18,475,310,636 Rls. 623,215 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,613 18,349,949,623 Rls. 617,555 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 490 18,066,544,609 Rls. 613,464 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 7,653 17,989,459,128 Rls. 611,415 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5,496 17,660,727,876 Rls. 593,804 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,520 17,193,277,605 Rls. 582,090 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 16,909,143,588 Rls. 577,517 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,630 16,639,616,894 Rls. 566,049 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 818 16,202,243,384 Rls. 552,598 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,886 16,194,877,533 Rls. 549,110 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 7,648 16,175,492,356 Rls. 565,151 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 4,764 15,479,181,573 Rls. 523,831 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 5,391 14,839,282,331 Rls. 495,906 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,226 14,748,421,522 Rls. 499,498 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 5,677 14,250,270,808 Rls. 486,714 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,775 13,947,491,535 Rls. 483,825 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,819 13,902,736,433 Rls. 481,457 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 4,275 13,564,091,960 Rls. 451,477 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 600 13,416,112,548 Rls. 453,814 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 3,310 13,285,809,491 Rls. 478,052 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 20,000 13,143,363,188 Rls. 455,892 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 3,177 13,078,504,461 Rls. 437,462 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05111000 اسپرم گاو 104 12,912,123,670 Rls. 436,671 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,605 12,900,238,288 Rls. 429,218 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,396 12,688,254,535 Rls. 432,213 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,805 12,571,932,700 Rls. 424,475 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 4,212 12,457,090,539 Rls. 417,930 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 6,475 12,160,437,301 Rls. 410,432 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 882 12,115,136,663 Rls. 407,121 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2,446 11,944,908,823 Rls. 403,606 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 136 11,725,645,620 Rls. 389,291 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 1,575 11,616,041,563 Rls. 386,848 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 5,494 11,607,397,234 Rls. 393,620 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 2,018 11,482,316,302 Rls. 385,081 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 381 11,371,477,707 Rls. 385,487 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,905 11,305,131,798 Rls. 379,625 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 210 10,714,622,446 Rls. 359,053 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 3,000 10,659,144,825 Rls. 381,228 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,016 10,622,768,288 Rls. 364,083 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90214020 سمعک 420 9,948,165,228 Rls. 342,645 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,490 9,622,641,876 Rls. 320,403 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 781 9,524,465,357 Rls. 322,675 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,637 9,431,294,477 Rls. 320,278 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051130 جوجه اجداد تخم گذار يكروزه 1,708 9,373,678,795 Rls. 682,899 $
مجموع کل
8,112,519,298,463 ريال
مجموع کل
274,058,744 دلار