آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,381 8,740,503,949 Rls. 294,045 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 2,908 6,946,112,690 Rls. 238,437 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 348 4,796,215,089 Rls. 187,316 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 96 1,031,574,437 Rls. 36,286 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 190 861,910,594 Rls. 28,848 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 163 670,005,301 Rls. 22,446 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 205 592,343,760 Rls. 19,743 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 90321000 ترموستات 110 505,772,431 Rls. 16,915 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 90 217,957,752 Rls. 7,238 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 53 189,302,249 Rls. 6,368 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 144 86,470,209 Rls. 2,958 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 47 29,616,883 Rls. 988 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 154 20,870,388 Rls. 693 $
مجموع کل
24,688,655,732 ريال
مجموع کل
862,279 دلار
[1]