آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ازبكستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 212 19,700,476,098 Rls. 663,266 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 10,434 5,422,114,949 Rls. 181,827 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ازبكستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 4 314,534,305 Rls. 10,933 $
مجموع کل
25,437,125,352 ريال
مجموع کل
856,026 دلار
[1]