آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 567 32,342,876,412 Rls. 1,091,222 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 8,944 29,510,779,607 Rls. 999,302 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,324 27,516,802,808 Rls. 918,459 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 873 23,203,854,667 Rls. 772,752 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 3,850 18,703,330,577 Rls. 632,660 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 48 6,872,930,708 Rls. 233,253 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 9,993 6,753,963,298 Rls. 224,930 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 970 6,626,403,842 Rls. 224,791 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84198920 دستگاه گرم كننده (وارمر) خون هنگام تزريق 280 3,975,122,950 Rls. 132,606 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064050 كامپوزيت 447 3,875,566,415 Rls. 130,182 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 2,588 3,621,720,000 Rls. 120,000 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 5,995 3,470,652,000 Rls. 114,915 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,624 3,294,515,341 Rls. 109,899 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,934 2,531,684,620 Rls. 84,613 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,664 1,827,626,368 Rls. 60,817 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 6,814 1,704,065,210 Rls. 57,902 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 200 1,689,546,880 Rls. 55,942 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 157 1,679,064,120 Rls. 56,630 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 480 1,609,056,000 Rls. 53,464 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 120 1,605,150,000 Rls. 54,027 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 29 1,155,874,505 Rls. 39,577 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,593 1,141,178,091 Rls. 38,670 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 373 1,118,308,230 Rls. 37,581 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 375 1,060,363,968 Rls. 35,214 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 64 1,009,777,409 Rls. 33,699 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 54 921,186,881 Rls. 30,722 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 150 755,150,000 Rls. 26,497 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 75 658,886,536 Rls. 21,829 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 98 610,961,088 Rls. 20,786 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 281 561,094,624 Rls. 18,726 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 332 513,262,759 Rls. 17,189 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 32121000 ورقهکهاي داغکزني 338 505,401,689 Rls. 17,168 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 921 492,838,390 Rls. 16,440 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,717 486,169,607 Rls. 16,455 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 496 472,487,290 Rls. 15,901 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 25 469,902,842 Rls. 15,686 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90153000 ترا زها 94 466,986,305 Rls. 15,590 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 225 447,660,064 Rls. 14,832 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 250 406,151,439 Rls. 13,556 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 200 392,512,499 Rls. 13,891 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 119 380,169,769 Rls. 12,691 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 440 318,435,000 Rls. 10,540 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 912 315,363,469 Rls. 10,458 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 244 305,046,300 Rls. 10,100 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 55 282,355,879 Rls. 9,426 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 81029600 مفتول ا ز موليبدن 488 272,418,804 Rls. 9,046 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 45 243,403,776 Rls. 8,064 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 256 240,937,518 Rls. 7,978 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 58 236,584,821 Rls. 7,910 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 20 211,839,456 Rls. 7,070 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90279010 ميکروتوم 110 198,689,370 Rls. 6,633 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 410 196,916,800 Rls. 6,524 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4 196,005,765 Rls. 6,544 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 310 176,790,948 Rls. 6,070 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 283 173,411,458 Rls. 5,821 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 316 169,317,811 Rls. 5,624 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 300 136,211,572 Rls. 4,592 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 276 126,274,622 Rls. 4,193 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 20 116,535,120 Rls. 3,890 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 998 106,465,961 Rls. 3,530 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 600 105,637,127 Rls. 3,598 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 84,649,574 Rls. 3,072 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 234 84,194,455 Rls. 2,837 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 315 83,114,695 Rls. 2,780 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 139 78,833,353 Rls. 2,723 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 260 66,099,451 Rls. 2,207 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 20 62,480,880 Rls. 2,070 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 50 57,409,910 Rls. 2,028 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 15 57,225,625 Rls. 1,940 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 70 57,172,500 Rls. 1,894 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 114 55,876,438 Rls. 1,863 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 90 51,740,909 Rls. 1,740 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 148 37,964,163 Rls. 1,271 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85423300 آمپلي فاير ها 35 37,714,586 Rls. 1,252 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 31 36,134,400 Rls. 1,200 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياپلاتين ). 2 32,974,700 Rls. 1,100 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 60 31,561,646 Rls. 1,049 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 74 27,884,174 Rls. 943 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 11 26,229,896 Rls. 869 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 52 25,616,269 Rls. 851 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 270 24,403,704 Rls. 808 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 25 23,292,025 Rls. 771 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 80 22,239,714 Rls. 749 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 197 22,163,077 Rls. 744 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 42 20,066,393 Rls. 670 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 90 17,992,128 Rls. 596 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 15 16,842,672 Rls. 558 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 44 16,419,770 Rls. 551 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 93 15,360,623 Rls. 517 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 52 14,886,992 Rls. 499 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 36 14,002,080 Rls. 465 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 9 13,355,879 Rls. 473 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 5 13,174,400 Rls. 437 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4 13,096,414 Rls. 437 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 18 10,868,880 Rls. 361 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 216 10,761,745 Rls. 358 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 15 9,590,400 Rls. 320 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87088029 ----سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت وتراكتوركشاورزي 30 9,470,520 Rls. 316 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 75 8,991,000 Rls. 300 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 99 8,604,408 Rls. 285 $
مجموع کل
201,870,137,833 ريال
مجموع کل
6,782,576 دلار