آمار کل " واردات از" کشور (اسكاتلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسكاتلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 580 14,462,848,017 Rls. 480,041 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسكاتلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 378 5,630,693,438 Rls. 186,892 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسكاتلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 981 1,940,163,907 Rls. 68,388 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسكاتلند 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 47 1,336,279,392 Rls. 44,353 $
مجموع کل
23,369,984,754 ريال
مجموع کل
779,674 دلار
[1]