آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,065 43,950,958,749 Rls. 1,480,613 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,693 32,699,796,929 Rls. 1,103,505 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 77,708 31,254,348,160 Rls. 1,050,600 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 6,653 23,913,870,561 Rls. 803,390 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 8,637 19,681,000,097 Rls. 663,680 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 238 16,999,943,210 Rls. 563,897 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,505 14,164,218,328 Rls. 480,763 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 909 13,411,008,000 Rls. 444,309 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,916 11,775,370,163 Rls. 396,274 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,435 9,144,576,000 Rls. 305,328 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,560 9,114,617,367 Rls. 304,682 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,166 7,873,346,728 Rls. 264,773 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,938 7,286,998,897 Rls. 244,063 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 178 7,227,792,481 Rls. 241,369 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 543 6,918,021,923 Rls. 235,861 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 2,479 6,790,495,729 Rls. 229,352 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90214020 سمعک 597 6,397,846,294 Rls. 212,982 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 155 6,230,410,994 Rls. 213,258 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 275 5,241,717,312 Rls. 177,807 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29333300 آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد(INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، ديکفنواكسيلات (INN)، دي پيکپانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فنکسي كليدين (PCP)(I 270 3,706,675,168 Rls. 124,146 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,165 3,586,519,502 Rls. 120,620 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 2,550 3,182,590,530 Rls. 110,440 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 865 3,125,478,666 Rls. 104,214 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 435 2,970,911,002 Rls. 99,191 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 719 2,901,749,400 Rls. 96,148 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 485 2,829,252,652 Rls. 95,944 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,124 2,759,513,085 Rls. 93,349 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 3,607 2,604,914,401 Rls. 88,991 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 4,775 2,453,945,164 Rls. 82,733 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,500 2,297,865,239 Rls. 76,955 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 277 2,240,687,010 Rls. 74,823 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,988 2,175,610,423 Rls. 72,533 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,603 1,835,645,000 Rls. 60,797 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 164 1,818,087,210 Rls. 60,887 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 480 1,810,040,000 Rls. 60,000 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 544 1,723,419,966 Rls. 57,144 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 3 1,713,744,500 Rls. 58,409 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 347 1,695,448,394 Rls. 56,947 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 201 1,611,095,630 Rls. 55,960 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,400 1,578,772,894 Rls. 55,183 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 40 1,570,773,680 Rls. 53,124 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 258 1,447,582,947 Rls. 48,362 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 800 1,437,745,054 Rls. 50,795 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 609 1,387,048,728 Rls. 46,297 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 87 1,382,636,094 Rls. 46,432 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 48131000 کاغذ سيگار,به شکل دفترچه يا لوله 2,477 1,323,489,301 Rls. 44,581 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 265 1,295,933,437 Rls. 43,978 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 35 1,259,289,600 Rls. 41,696 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 691 1,085,693,001 Rls. 36,821 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 772 1,076,422,677 Rls. 37,013 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 1,519 1,049,721,167 Rls. 35,020 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 44 1,037,287,494 Rls. 34,485 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 1,650 1,031,917,297 Rls. 35,146 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183913 نازوگاستريك (stomach catheter) 160 985,339,688 Rls. 34,732 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 621 897,787,477 Rls. 31,418 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 260 893,504,221 Rls. 30,257 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 1,704 891,544,760 Rls. 29,734 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 170 876,735,560 Rls. 29,989 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 48 874,975,768 Rls. 32,242 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 850 851,251,639 Rls. 28,203 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,861 841,729,736 Rls. 28,485 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,017 819,867,444 Rls. 27,302 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 8,000 815,369,101 Rls. 27,223 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده ) 29 794,095,650 Rls. 26,677 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 5,080 767,159,280 Rls. 25,461 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 5,075 720,334,010 Rls. 24,469 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 424 719,986,558 Rls. 25,751 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 503 693,621,313 Rls. 23,882 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 917 692,498,559 Rls. 23,397 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 38089930 ---فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 93 692,273,922 Rls. 24,349 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 47 687,501,881 Rls. 23,030 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 25 677,699,161 Rls. 22,696 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 199 651,706,895 Rls. 21,920 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 968 635,222,537 Rls. 21,047 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 4,020 617,211,648 Rls. 20,670 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 310 609,981,570 Rls. 20,211 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 607 608,123,882 Rls. 21,273 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 306 602,802,436 Rls. 20,933 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 659 599,246,949 Rls. 20,050 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 952 598,438,929 Rls. 20,349 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 936 579,674,573 Rls. 19,299 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,335 570,729,405 Rls. 19,098 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 99 560,905,025 Rls. 18,924 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 120 558,112,650 Rls. 18,535 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 40082120 تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 2,552 549,214,639 Rls. 18,334 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 135 538,245,890 Rls. 18,594 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 867 533,336,529 Rls. 18,619 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 745 520,658,908 Rls. 17,618 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 270 511,767,348 Rls. 17,085 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 605 507,124,915 Rls. 16,927 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 67 478,457,362 Rls. 16,175 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 741 474,188,426 Rls. 15,783 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 427 471,805,627 Rls. 15,866 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 2,100 468,787,991 Rls. 16,502 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 113 447,393,695 Rls. 14,928 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 561 440,902,438 Rls. 15,007 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 393 439,049,689 Rls. 14,590 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,623 427,481,359 Rls. 14,303 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 147 422,048,063 Rls. 14,183 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 5 411,587,500 Rls. 13,669 $
مجموع کل
377,111,326,839 ريال
مجموع کل
12,695,454 دلار