آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 52,004 363,837,329,734 Rls. 12,240,722 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 3,780 180,733,157,530 Rls. 6,242,942 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051120 جوجه مادر گوشتي يكروزه 13,348 155,297,560,205 Rls. 5,317,099 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,377 115,594,885,252 Rls. 3,980,057 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,627 57,642,123,939 Rls. 1,916,764 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 990 57,421,067,235 Rls. 1,917,075 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,818 55,092,651,990 Rls. 1,901,087 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,490 53,545,191,372 Rls. 1,804,188 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 3,780 48,302,860,632 Rls. 1,668,493 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,231 44,880,877,815 Rls. 1,528,903 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 4,833 41,248,508,967 Rls. 1,372,437 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,295 28,271,471,718 Rls. 969,098 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 76,592 28,177,629,642 Rls. 946,474 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 713 26,898,986,507 Rls. 906,044 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 14,780 25,218,498,991 Rls. 841,099 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 5,464 23,466,349,345 Rls. 808,815 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,304 15,846,068,396 Rls. 532,072 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051130 جوجه اجداد تخم گذار يكروزه 1,366 13,969,015,979 Rls. 466,178 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,783 12,538,397,187 Rls. 422,105 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,578 11,796,321,977 Rls. 393,301 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 3,233 10,700,669,134 Rls. 356,119 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,945 9,556,234,750 Rls. 316,630 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,649 7,309,880,737 Rls. 246,376 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 527 6,572,887,595 Rls. 219,637 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 485 5,962,542,530 Rls. 201,735 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 1,616 5,757,125,988 Rls. 193,306 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 58 5,638,796,845 Rls. 187,816 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 2,737 5,434,541,445 Rls. 184,324 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 4,968 4,778,456,767 Rls. 158,370 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 729 4,446,116,496 Rls. 153,559 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 993 4,259,394,382 Rls. 146,442 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,536 4,199,428,190 Rls. 139,194 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 1,270 3,776,700,564 Rls. 125,671 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 491 3,743,844,237 Rls. 124,380 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 935 3,650,952,321 Rls. 122,183 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 503 3,560,151,992 Rls. 118,632 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 794 3,160,010,589 Rls. 107,298 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 1,200 3,115,643,400 Rls. 104,004 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 397 3,038,899,764 Rls. 101,519 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 7,242 2,757,785,758 Rls. 91,397 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 500 2,649,647,532 Rls. 87,798 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,798 2,603,389,434 Rls. 88,884 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 316 2,508,500,001 Rls. 84,326 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 3,000 2,099,789,192 Rls. 74,593 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,465 2,080,509,803 Rls. 71,691 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 8,721 2,055,106,932 Rls. 73,914 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 116 2,031,196,480 Rls. 67,748 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 255 2,020,148,210 Rls. 67,103 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 315 1,933,475,380 Rls. 64,136 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 800 1,578,086,032 Rls. 52,442 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 28459000 ساير ايزوتوپ ها بغير از انهايي كه مشمول شماره 2844 مي شوند ، وتركيبات غير الي والي انها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص غيراز اب سنگين 4 1,542,446,698 Rls. 53,177 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 555 1,534,936,701 Rls. 53,832 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 100 1,424,553,814 Rls. 47,902 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 34 1,309,771,008 Rls. 44,304 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,372 1,267,065,775 Rls. 43,013 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 140 1,229,217,428 Rls. 41,495 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 356 1,225,931,983 Rls. 41,203 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 15 1,203,710,933 Rls. 40,181 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 40 1,193,512,320 Rls. 39,541 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 485 1,165,245,747 Rls. 39,416 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30064050 كامپوزيت 349 1,074,597,766 Rls. 36,419 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 113 1,003,047,519 Rls. 33,484 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30064030 اكريل 367 942,765,451 Rls. 32,336 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40711110 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,414 909,481,062 Rls. 30,131 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 5,754 902,294,872 Rls. 29,896 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 45 853,394,705 Rls. 28,867 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 469 813,077,907 Rls. 27,202 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 590 809,933,961 Rls. 28,968 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90192020 دستگاه ونتيلاتور 17 781,987,335 Rls. 25,929 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 40 775,644,761 Rls. 25,759 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 470 770,496,579 Rls. 26,931 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 185 766,151,571 Rls. 26,405 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84138120 تلمبه هاي تزريقي 2,142 758,497,684 Rls. 25,133 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 50 749,988,345 Rls. 25,930 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 475 741,702,994 Rls. 24,550 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 510 730,680,411 Rls. 25,957 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,228 722,301,440 Rls. 24,433 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 43 698,803,560 Rls. 23,207 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 118 693,715,880 Rls. 22,982 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 9 687,914,646 Rls. 24,198 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 380 669,761,340 Rls. 22,191 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 300 618,479,480 Rls. 20,713 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 698 613,399,666 Rls. 20,393 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,913 583,813,909 Rls. 20,485 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,416 572,317,894 Rls. 20,312 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 565 562,946,645 Rls. 19,020 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 28049000 سلينيوم 750 562,353,550 Rls. 18,685 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,000 542,015,980 Rls. 18,374 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 535 541,419,445 Rls. 18,317 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 203 540,253,757 Rls. 17,899 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 375 517,286,820 Rls. 17,517 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 135 512,237,931 Rls. 17,100 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90214020 سمعک 19 510,950,475 Rls. 16,912 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 2,507 508,828,085 Rls. 17,854 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 200 505,319,776 Rls. 17,883 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85340000 مدا رهاي چاپي 40 502,937,200 Rls. 16,700 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 22 500,101,734 Rls. 16,680 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 900 494,608,751 Rls. 16,580 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 230 471,200,304 Rls. 15,613 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 660 468,353,283 Rls. 16,099 $
مجموع کل
1,522,840,323,772 ريال
مجموع کل
51,664,285 دلار