آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 6,216 108,742,155,699 Rls. 3,650,833 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,469 4,992,161,996 Rls. 166,012 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85261000 دستگاههاي را دا ر 53 4,549,311,360 Rls. 151,160 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 15,415 4,429,091,374 Rls. 150,658 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 699 3,867,458,798 Rls. 129,093 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 289 3,689,256,520 Rls. 122,260 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 1,200 3,466,332,571 Rls. 122,672 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,000 2,949,694,537 Rls. 105,497 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,240 2,020,778,867 Rls. 68,355 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 30 1,890,028,800 Rls. 63,085 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 369 1,810,987,066 Rls. 62,324 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84821000 بلبرينگ. 174 1,662,655,800 Rls. 55,051 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 42 1,519,188,913 Rls. 50,714 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 79 1,107,046,128 Rls. 36,708 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,077 1,051,867,155 Rls. 37,162 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 143 548,777,262 Rls. 18,172 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 479 189,901,433 Rls. 6,560 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 250 187,264,440 Rls. 6,205 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 170 185,990,820 Rls. 6,335 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 700 172,317,240 Rls. 5,829 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,102 129,412,800 Rls. 4,300 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 48 115,129,868 Rls. 3,894 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 17 84,549,491 Rls. 2,799 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 150 78,538,917 Rls. 2,672 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 285 62,823,750 Rls. 2,093 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 350 58,856,850 Rls. 1,950 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 161 56,223,803 Rls. 1,997 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 180 49,005,000 Rls. 1,624 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 156 46,264,180 Rls. 1,643 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 250 40,721,140 Rls. 1,447 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 498 40,435,200 Rls. 1,350 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 100 13,031,295 Rls. 435 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 20 10,761,498 Rls. 357 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 8,854,380 Rls. 293 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 60 7,218,332 Rls. 256 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 8 4,165,425 Rls. 138 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 20 4,116,420 Rls. 136 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2 1,960,200 Rls. 65 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90330020 ساير ترموكوبلکها 2 1,829,520 Rls. 61 $
مجموع کل
149,846,164,847 ريال
مجموع کل
5,042,193 دلار
[1]