آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 17,510 241,159,549,170 Rls. 8,021,474 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,536 166,384,942,050 Rls. 5,559,733 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 17,508 144,004,106,523 Rls. 4,794,847 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 05111000 اسپرم گاو 1,009 136,402,559,564 Rls. 4,534,591 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 7,726 95,393,060,897 Rls. 3,185,054 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 19,484 90,063,074,171 Rls. 3,009,901 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,312 80,407,375,610 Rls. 2,681,864 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,972 62,164,895,349 Rls. 2,069,106 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,613 56,246,841,252 Rls. 1,882,233 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3,255 55,891,459,483 Rls. 1,871,487 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,360 51,038,829,592 Rls. 1,699,928 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,872 48,540,024,121 Rls. 1,625,536 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 16,448 47,713,342,416 Rls. 1,593,993 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,097 46,396,863,745 Rls. 1,560,403 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 17,229 41,724,679,197 Rls. 1,409,388 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181960 دستگاه آندسکوپي 1,905 38,674,238,267 Rls. 1,282,272 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 16,218 35,005,150,656 Rls. 1,166,922 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 376 34,535,178,832 Rls. 1,155,005 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 12,868 32,925,782,113 Rls. 1,094,152 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 3,970 29,725,806,896 Rls. 992,278 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,906 27,950,846,119 Rls. 932,002 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 3,166 24,483,764,016 Rls. 817,082 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,555 21,277,997,290 Rls. 709,765 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 733 19,938,030,698 Rls. 668,629 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 33013000 شبه رزينکها (رزينووئيدها) 55 18,485,373,500 Rls. 612,240 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 4,657 18,237,898,112 Rls. 612,470 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 133 13,999,643,985 Rls. 473,460 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,440 13,571,916,645 Rls. 450,974 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 75 12,914,533,342 Rls. 430,915 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 2,530 11,718,066,927 Rls. 388,371 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,235 11,562,737,575 Rls. 391,962 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 642 9,483,407,500 Rls. 316,430 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90192030 ماشين بيهوشي 1,125 8,587,406,871 Rls. 286,533 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 8,029 7,607,065,460 Rls. 253,256 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,407 6,977,157,972 Rls. 232,871 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 6,878,012,795 Rls. 228,700 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,662 6,329,461,663 Rls. 210,682 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 400 5,946,273,298 Rls. 197,967 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,490 5,800,320,244 Rls. 192,869 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2,343 5,579,486,323 Rls. 186,138 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 764 4,889,074,149 Rls. 162,136 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 404 4,676,730,923 Rls. 156,011 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 916 4,547,682,085 Rls. 152,090 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,847 4,351,064,431 Rls. 144,046 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 314 4,084,714,237 Rls. 137,164 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 579 3,822,000,149 Rls. 126,675 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 3,755 3,484,008,000 Rls. 115,500 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 417 3,456,818,197 Rls. 116,075 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 7,320 3,259,827,092 Rls. 107,966 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 241 3,175,065,830 Rls. 106,013 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 3,776 3,112,578,065 Rls. 103,630 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 25 2,949,601,032 Rls. 100,194 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84136030 تلمبه هاي حلزوني 800 2,868,448,932 Rls. 96,063 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181939 ----اجزاء وقطعات دستگاه ضربان قلب جنين 109 2,846,590,900 Rls. 94,800 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 183 2,609,535,768 Rls. 86,454 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181400 دستگاههاي سينتي گرا في(Scintigraphy ) 1,370 2,459,670,000 Rls. 81,500 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 250 2,331,717,696 Rls. 77,476 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 49 2,262,502,088 Rls. 74,957 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 230 2,230,636,669 Rls. 74,519 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 241 1,938,194,251 Rls. 64,328 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 800 1,673,660,000 Rls. 56,050 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064050 كامپوزيت 330 1,629,019,194 Rls. 54,320 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2 1,622,479,200 Rls. 54,160 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 99 1,593,577,500 Rls. 53,063 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 265 1,482,615,000 Rls. 49,121 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90219010 دريچه قلب 19 1,472,051,370 Rls. 49,634 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 200 1,281,012,784 Rls. 42,519 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 400 1,133,415,680 Rls. 37,640 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 62 1,085,449,657 Rls. 36,716 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 38 1,046,970,121 Rls. 34,950 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 140 793,074,240 Rls. 26,480 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 240 644,171,200 Rls. 21,445 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 72 641,600,915 Rls. 21,258 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 2,000 610,024,285 Rls. 20,513 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 160 578,474,187 Rls. 19,254 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 2,206 561,583,815 Rls. 18,720 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2 554,754,668 Rls. 18,672 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 375 490,500,000 Rls. 16,493 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 110 481,685,140 Rls. 15,959 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 259 453,243,240 Rls. 15,018 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 548 415,120,788 Rls. 13,888 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 400 414,721,656 Rls. 13,945 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064030 اكريل 216 378,192,630 Rls. 12,625 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,100 324,844,884 Rls. 10,844 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 629 289,336,992 Rls. 9,659 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 449 288,618,168 Rls. 9,580 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20 280,932,001 Rls. 9,374 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 425 278,462,000 Rls. 9,223 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 124 277,019,574 Rls. 9,178 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,050 270,091,079 Rls. 9,017 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 144 263,844,695 Rls. 8,742 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 12 248,884,500 Rls. 8,310 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 1,151 235,784,943 Rls. 7,871 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 100 233,766,116 Rls. 7,907 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 4 221,614,883 Rls. 7,399 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 45 221,462,181 Rls. 7,359 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 240 220,639,760 Rls. 7,382 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 50 216,503,924 Rls. 7,189 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 28041000 هيدروژن 75 215,834,400 Rls. 7,200 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 275 211,535,698 Rls. 7,057 $
مجموع کل
1,882,420,193,804 ريال
مجموع کل
62,806,815 دلار