آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,622 18,065,360,184 Rls. 616,471 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,753 9,055,579,608 Rls. 306,149 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 463 4,861,555,275 Rls. 163,736 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 264 4,844,616,449 Rls. 171,448 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 232 2,757,958,387 Rls. 92,627 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,185 2,256,426,278 Rls. 77,778 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 30 1,856,259,150 Rls. 61,637 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 794 1,655,307,207 Rls. 57,204 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 28 1,552,101,520 Rls. 51,505 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 140 1,461,331,966 Rls. 49,824 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 1,800 620,583,600 Rls. 20,719 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4 482,600,916 Rls. 16,075 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 104 479,525,967 Rls. 15,959 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 22 477,439,380 Rls. 15,820 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 350 449,413,503 Rls. 15,878 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 76 390,521,505 Rls. 13,005 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 668 350,770,500 Rls. 11,700 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 800 333,752,975 Rls. 11,143 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 133 297,031,630 Rls. 9,906 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 120 276,969,857 Rls. 9,509 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي وعقيق 887 274,557,525 Rls. 9,165 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 133 259,968,470 Rls. 8,704 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 463 251,764,625 Rls. 8,732 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 320 209,790,000 Rls. 7,000 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 335 202,582,475 Rls. 6,983 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 168 201,946,631 Rls. 6,689 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 27 187,680,835 Rls. 6,642 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2 183,891,516 Rls. 6,247 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 331 182,965,500 Rls. 6,100 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 124 182,505,250 Rls. 6,043 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 22 178,866,569 Rls. 6,330 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 0 153,450,279 Rls. 5,212 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 215 120,720,000 Rls. 4,000 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 71031020 عقيق 126 109,290,400 Rls. 3,696 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 18 100,619,763 Rls. 3,345 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 220 98,969,270 Rls. 3,347 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 226 95,530,652 Rls. 3,164 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 100 82,328,400 Rls. 2,749 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1 73,268,809 Rls. 2,434 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 7 69,921,063 Rls. 2,335 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 340 61,705,314 Rls. 2,046 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 200 58,579,882 Rls. 1,970 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 50 43,924,755 Rls. 1,471 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 3 35,979,481 Rls. 1,201 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 55 34,728,920 Rls. 1,159 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 120 31,666,950 Rls. 1,050 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 8 26,417,410 Rls. 876 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 45 16,289,515 Rls. 546 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 20 12,896,897 Rls. 456 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 0 7,024,050 Rls. 233 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2 6,010,532 Rls. 201 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6 5,292,859 Rls. 177 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 0 4,675,419 Rls. 155 $
مجموع کل
56,090,915,874 ريال
مجموع کل
1,908,550 دلار
[1]