آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,420 336,364,712,110 Rls. 11,317,994 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 43,084 262,706,625,625 Rls. 8,911,619 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221410 دستگاه ماموگرا ف 17,510 127,201,684,150 Rls. 4,241,565 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 18,282 65,943,489,883 Rls. 2,210,339 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 24,163 52,224,599,781 Rls. 1,730,790 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 7,032 49,085,740,310 Rls. 1,639,943 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 9,055 38,123,236,228 Rls. 1,282,416 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 11,801 37,856,516,691 Rls. 1,278,524 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,833 33,163,677,715 Rls. 1,126,291 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 283 32,973,781,633 Rls. 1,108,563 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,300 32,893,269,840 Rls. 1,095,664 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,347 32,389,656,446 Rls. 1,086,793 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 5,928 28,221,491,672 Rls. 945,053 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 799 20,638,949,918 Rls. 700,022 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,116 17,707,266,456 Rls. 600,076 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 10,242 17,058,966,794 Rls. 569,113 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,187 13,913,435,294 Rls. 461,244 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 11 13,845,261,032 Rls. 468,386 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 350 12,449,590,432 Rls. 413,698 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 1,345 10,482,142,879 Rls. 355,353 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 440 8,910,346,354 Rls. 306,848 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 750 8,161,048,939 Rls. 271,687 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 200 8,055,994,100 Rls. 267,519 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,063 8,040,059,922 Rls. 268,405 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 3,841 7,693,747,690 Rls. 259,745 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 966 7,612,750,054 Rls. 254,427 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 995 7,339,503,734 Rls. 246,307 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,508 7,328,042,612 Rls. 246,340 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 760 7,096,916,636 Rls. 236,204 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 911 6,240,772,700 Rls. 212,495 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 2,100 6,005,892,663 Rls. 205,264 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 1,075 5,684,857,424 Rls. 190,655 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 27 5,534,175,131 Rls. 183,354 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30064050 كامپوزيت 680 4,877,653,730 Rls. 170,730 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 2,150 4,286,754,370 Rls. 146,555 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6 4,071,071,904 Rls. 135,897 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,016 3,446,994,313 Rls. 115,980 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 773 2,972,397,259 Rls. 101,673 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 200 2,830,358,929 Rls. 94,451 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 377 2,760,520,578 Rls. 93,851 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 1,112 2,653,952,689 Rls. 93,922 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 217 2,545,118,730 Rls. 84,502 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 453 2,316,749,108 Rls. 77,042 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 9,627 2,298,502,053 Rls. 79,239 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6,500 2,082,976,686 Rls. 72,458 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 330 2,003,374,191 Rls. 68,750 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 483 1,852,680,600 Rls. 61,559 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 205 1,722,309,809 Rls. 59,305 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,520 1,629,928,636 Rls. 55,503 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 274 1,353,122,597 Rls. 46,714 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,000 1,347,052,960 Rls. 44,615 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 1,311,391,451 Rls. 44,857 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,200 1,277,645,142 Rls. 44,417 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,535 1,194,480,853 Rls. 41,525 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 138 940,715,532 Rls. 32,603 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 79 933,502,725 Rls. 31,020 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 300 923,000,948 Rls. 30,897 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 930 920,771,298 Rls. 31,027 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 298 868,491,613 Rls. 29,257 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29304000 متيونين 3,000 866,353,841 Rls. 28,921 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 2,485 864,246,433 Rls. 28,632 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85340000 مدا رهاي چاپي 144 828,030,214 Rls. 28,291 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 159 825,977,629 Rls. 27,558 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 140 722,000,000 Rls. 24,696 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 455 692,116,365 Rls. 23,485 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 257 678,199,392 Rls. 22,469 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 171 657,760,540 Rls. 22,028 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85394100 لامپهاي قوس ا لکتريکي 66 641,962,646 Rls. 22,960 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,250 570,132,265 Rls. 19,243 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 3,600 539,047,449 Rls. 17,995 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 500 491,334,905 Rls. 16,273 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 141 474,577,818 Rls. 15,819 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84805000 قالب برا ي شيشه. 395 461,766,069 Rls. 15,385 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 730 449,682,855 Rls. 14,973 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 2,420 410,374,935 Rls. 13,692 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 100 408,753,745 Rls. 13,806 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84481110 دا بي ژا کارد 970 400,939,059 Rls. 14,189 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 60 397,750,860 Rls. 13,991 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 15 334,526,517 Rls. 11,314 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 81122100 کروم بصورت کارنشده ،پودر 250 330,250,574 Rls. 11,384 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 65 322,343,784 Rls. 11,451 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 363 314,089,053 Rls. 10,895 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 190 294,967,349 Rls. 9,847 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90219020 شنت مغزي 16 291,000,001 Rls. 10,211 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 67 262,116,958 Rls. 8,684 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 100 258,774,150 Rls. 8,636 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 75040000 پودروفلس نيکل. 200 256,592,280 Rls. 8,502 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,278 235,319,833 Rls. 7,884 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 23 232,870,366 Rls. 7,773 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 67 230,055,618 Rls. 8,072 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 20 223,060,035 Rls. 7,485 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 14 215,245,576 Rls. 7,180 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 59 210,017,157 Rls. 7,432 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 100 208,737,466 Rls. 7,296 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 5 205,737,836 Rls. 6,812 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 502 202,588,844 Rls. 7,311 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 37 199,181,586 Rls. 6,633 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 80 197,061,598 Rls. 6,741 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 80 191,278,509 Rls. 6,373 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 84141000 - تلمبه هاي خلاء 37 190,169,155 Rls. 6,348 $
مجموع کل
1,401,156,712,816 ريال
مجموع کل
47,149,714 دلار