آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,330 42,084,903,867 Rls. 1,401,958 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,401 23,452,773,333 Rls. 786,959 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 124 16,348,198,662 Rls. 541,552 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 9,475 14,771,886,504 Rls. 504,513 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 24,621 12,420,540,614 Rls. 420,625 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,003 6,708,027,533 Rls. 223,874 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 50 6,283,756,802 Rls. 211,200 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 6,544 3,823,335,000 Rls. 127,000 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,681 3,307,951,549 Rls. 115,241 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 98870422 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,742 1,681,583,000 Rls. 56,881 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 320 1,624,270,423 Rls. 54,464 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 3,750 1,592,805,551 Rls. 54,567 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 470 1,272,053,627 Rls. 42,601 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85402000 لامپ ها و لوله ها برا ي دوربين تلويزيون; مبدل ها و تشديد کننده هاي تصوير;لامپها ولوله هاي فتوکاتودها 43 1,228,354,533 Rls. 40,697 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 928 1,150,729,896 Rls. 38,458 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 2,430 1,049,632,807 Rls. 35,213 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,580 1,001,426,464 Rls. 34,017 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90212100 دندا نهاي مصنوعي 180 841,098,147 Rls. 28,877 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 4,200 806,459,204 Rls. 27,828 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 71039100 ياقوت، ياقوت کبود و زمرد كار شده به نحوي ديگر 20 778,763,872 Rls. 25,804 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85261000 دستگاههاي را دا ر 50 606,025,462 Rls. 20,078 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 413 601,362,810 Rls. 20,729 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 497 480,980,140 Rls. 16,106 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 1,190 454,656,076 Rls. 15,054 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 286 351,912,820 Rls. 11,824 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 376 348,191,744 Rls. 11,883 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,688 340,080,615 Rls. 11,887 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,720 324,500,832 Rls. 10,784 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 520 288,438,304 Rls. 9,556 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 660 266,161,911 Rls. 9,419 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 90 262,344,000 Rls. 8,691 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,358 233,932,445 Rls. 7,907 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 227 225,007,320 Rls. 7,454 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 133 222,247,067 Rls. 7,549 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 386 221,111,977 Rls. 7,622 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,731 208,760,716 Rls. 6,924 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 200 185,272,209 Rls. 6,274 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,280 184,875,681 Rls. 6,517 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 286 172,338,218 Rls. 5,801 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 203 167,700,111 Rls. 5,925 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 550 158,892,967 Rls. 5,489 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 457 158,331,391 Rls. 5,315 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 367 130,724,041 Rls. 4,516 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 406 123,139,630 Rls. 4,163 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 95 120,503,500 Rls. 4,032 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,000 101,860,875 Rls. 3,375 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 66 98,260,194 Rls. 3,280 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 60 97,086,530 Rls. 3,307 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 550 83,083,000 Rls. 2,750 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 400 74,901,240 Rls. 2,488 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 81 71,599,360 Rls. 2,388 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 38 69,878,150 Rls. 2,473 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 100 63,084,560 Rls. 2,090 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 78 60,366,000 Rls. 2,000 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 102 56,600,000 Rls. 1,889 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 500 55,037,772 Rls. 1,836 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 200 51,254,825 Rls. 1,711 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 80 45,549,581 Rls. 1,541 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 140 41,592,972 Rls. 1,407 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 220 39,352,800 Rls. 1,303 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 38 36,267,646 Rls. 1,276 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 302 36,216,000 Rls. 1,200 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 125 35,045,920 Rls. 1,160 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 41 33,460,369 Rls. 1,121 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 60 25,882,131 Rls. 919 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 41 25,579,320 Rls. 847 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 10 24,949,930 Rls. 844 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 115 24,179,528 Rls. 803 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 82 21,641,293 Rls. 737 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 32 20,784,937 Rls. 711 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 91 20,684,130 Rls. 690 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 31 20,323,049 Rls. 695 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 100 20,146,212 Rls. 668 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 836 18,282,335 Rls. 610 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 28 17,850,557 Rls. 597 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 22 16,786,757 Rls. 562 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24 13,801,288 Rls. 461 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 71 13,264,718 Rls. 439 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20 10,526,365 Rls. 371 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 65 7,847,840 Rls. 260 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 90 7,581,600 Rls. 251 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 22 7,242,329 Rls. 250 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 65 7,076,160 Rls. 234 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 47062000 خميرا زا لياف بدست آمده ا زکاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز کاغذومقوا ) 20 5,312,384 Rls. 176 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 10 4,919,100 Rls. 163 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 6 4,849,818 Rls. 166 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 4 3,156,776 Rls. 112 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 3 2,078,494 Rls. 71 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 3 2,078,494 Rls. 71 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 25 1,841,224 Rls. 61 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 7 524,125 Rls. 18 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1 247,831 Rls. 8 $
مجموع کل
150,565,979,892 ريال
مجموع کل
5,054,217 دلار
[1]