آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 99,805 1,822,636,277,167 Rls. 61,913,153 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 11,747 398,962,382,943 Rls. 13,534,765 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 41,604 226,087,558,611 Rls. 7,737,895 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 35,665 212,056,095,927 Rls. 7,150,517 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 26,272 207,513,337,648 Rls. 7,055,049 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 27,345 202,382,508,948 Rls. 6,931,337 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 38,301 197,239,888,615 Rls. 6,660,326 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 24,080 163,862,758,968 Rls. 5,515,780 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 144,693 162,057,534,335 Rls. 5,576,180 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 17,672 151,222,857,901 Rls. 5,132,353 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 128,837 139,799,362,118 Rls. 4,750,072 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 44,659 115,411,269,662 Rls. 3,915,243 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 35,472 103,344,215,699 Rls. 3,608,075 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 69,276 74,849,649,927 Rls. 2,570,367 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 21,617 71,226,278,602 Rls. 2,408,877 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,518 70,655,062,590 Rls. 2,374,245 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,292 68,972,943,297 Rls. 2,346,834 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,267 67,618,202,728 Rls. 2,289,738 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,484 62,916,810,416 Rls. 2,127,915 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 21,672 58,494,252,370 Rls. 1,950,702 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 77,771 56,368,133,928 Rls. 1,891,353 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,771 52,894,539,549 Rls. 1,811,970 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,051 52,799,109,831 Rls. 1,793,413 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 11,571 43,751,877,278 Rls. 1,479,301 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 24,190 41,397,171,890 Rls. 1,391,056 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 23,464 34,137,279,479 Rls. 1,141,580 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 9,433 33,991,972,757 Rls. 1,150,308 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 923 31,280,887,115 Rls. 1,057,649 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 23,153 30,904,285,950 Rls. 1,039,916 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 21,393 30,534,423,914 Rls. 1,033,536 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 10,614 27,915,715,454 Rls. 938,844 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,744 24,330,002,400 Rls. 806,163 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,740 24,322,980,172 Rls. 823,383 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 6,337 22,582,627,658 Rls. 764,774 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,315 21,840,015,224 Rls. 750,117 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 6,973 21,521,525,686 Rls. 733,324 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 20,339 21,272,590,337 Rls. 736,298 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 3,882 21,123,232,289 Rls. 714,888 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 2,109 20,006,024,390 Rls. 708,001 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 451 18,971,280,129 Rls. 633,771 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,921 18,808,298,896 Rls. 628,906 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4,942 18,019,340,906 Rls. 610,870 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064050 كامپوزيت 2,595 17,058,794,437 Rls. 575,290 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 5,550 16,091,834,662 Rls. 555,457 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 2,336 16,033,518,438 Rls. 541,118 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 1,091 15,776,765,350 Rls. 522,531 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,137 15,507,283,610 Rls. 531,452 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,096 14,793,794,633 Rls. 506,125 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 1,000 14,602,260,464 Rls. 487,538 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,500 14,012,592,839 Rls. 471,646 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 18,410 13,925,374,378 Rls. 461,995 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,351 13,837,600,412 Rls. 467,792 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 12,438 13,572,013,066 Rls. 456,030 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8,980 13,426,243,190 Rls. 465,910 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 11,524 13,165,364,421 Rls. 457,581 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 16,336 12,986,730,948 Rls. 453,151 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 2,973 12,498,182,891 Rls. 430,247 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 930 12,326,553,894 Rls. 414,348 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 4,062 12,018,214,588 Rls. 412,471 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,742 11,962,716,337 Rls. 408,370 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 12,104 11,904,343,879 Rls. 396,254 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 22,224 11,573,290,652 Rls. 383,446 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,527 10,728,450,971 Rls. 369,188 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 1,520 10,667,957,513 Rls. 360,820 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,614 10,656,653,892 Rls. 367,635 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,586 10,565,814,503 Rls. 364,237 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 1,897 10,342,930,452 Rls. 351,672 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 1,214 9,984,899,808 Rls. 330,801 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,946 9,529,806,236 Rls. 316,926 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 625 9,431,284,581 Rls. 314,864 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 1,363 9,360,620,110 Rls. 316,250 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 980 8,875,467,861 Rls. 294,718 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 0 8,299,349,387 Rls. 284,465 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,104 8,229,118,363 Rls. 274,667 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 3,500 8,194,217,048 Rls. 277,708 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 7,480 8,047,310,868 Rls. 268,602 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90219030 لوله هاي نسجي مصنوعي (گرافت ) 203 7,743,528,151 Rls. 265,193 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 4,584 7,504,176,529 Rls. 254,221 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 13,124 7,363,435,737 Rls. 251,191 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 11,174 6,534,776,297 Rls. 226,802 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 3,000 6,164,706,102 Rls. 208,383 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 886 6,160,559,399 Rls. 207,410 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 ،847021، 847029 2,340 6,013,685,495 Rls. 200,768 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,857 5,974,554,108 Rls. 199,347 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 11,180 5,818,946,198 Rls. 193,218 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,539 5,777,721,335 Rls. 200,812 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 400 5,617,317,423 Rls. 190,424 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,547 5,607,561,294 Rls. 193,480 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 609 5,565,619,965 Rls. 187,732 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,118 5,513,185,599 Rls. 184,598 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,552 5,500,777,677 Rls. 185,019 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,463 5,467,882,617 Rls. 192,162 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 1,474 5,411,131,941 Rls. 540,440 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 4,462 5,246,060,138 Rls. 177,029 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,121 5,217,898,100 Rls. 174,185 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,725 5,000,857,386 Rls. 173,415 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,206 4,726,201,585 Rls. 160,539 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,454 4,591,672,845 Rls. 153,286 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,761 4,464,563,322 Rls. 149,685 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,217 4,269,416,031 Rls. 147,651 $
مجموع کل
5,793,326,153,659 ريال
مجموع کل
197,097,135 دلار