آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 16,627 82,503,901,472 Rls. 2,758,702 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,404 77,235,139,363 Rls. 2,613,714 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 310 50,767,280,174 Rls. 1,687,425 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 7,372 27,879,027,579 Rls. 935,039 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 38 17,682,187,593 Rls. 621,977 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 6,984 13,213,367,473 Rls. 452,130 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,736 10,673,454,257 Rls. 359,233 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 2,780 6,681,616,428 Rls. 224,734 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 9 5,677,891,807 Rls. 193,974 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 25 5,592,819,650 Rls. 186,614 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,800 5,225,119,698 Rls. 174,051 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 266 4,338,368,355 Rls. 146,571 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,900 2,704,745,184 Rls. 90,689 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 376 2,239,860,475 Rls. 76,521 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 535 2,073,735,539 Rls. 69,737 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 90 1,589,000,000 Rls. 56,010 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 100 1,520,582,736 Rls. 50,761 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 909 996,480,464 Rls. 33,046 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 900 972,662,836 Rls. 33,030 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 16 944,604,000 Rls. 31,266 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 315 928,519,496 Rls. 30,939 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 130 759,694,545 Rls. 25,242 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 307 754,798,371 Rls. 25,306 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 487 592,892,846 Rls. 19,748 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,275 571,824,000 Rls. 19,000 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 10 559,802,650 Rls. 18,595 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 200 505,985,893 Rls. 17,876 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 186 490,630,037 Rls. 16,318 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 367 489,718,651 Rls. 16,568 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 450 470,318,296 Rls. 15,689 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 600 436,157,940 Rls. 14,786 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90261010 فلومتر 1,070 436,076,511 Rls. 14,662 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 40 396,369,044 Rls. 13,173 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 15 339,390,000 Rls. 11,772 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84869000 قطعات وملحقات دستگاههاي رديف 8486 500 319,974,586 Rls. 10,822 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 110 295,519,825 Rls. 9,814 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 16 280,722,150 Rls. 9,325 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 605 268,576,065 Rls. 8,905 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 309 265,799,975 Rls. 8,845 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84411000 ماشينهاي برش 588 263,326,650 Rls. 9,028 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 900 248,463,255 Rls. 8,499 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 310 239,000,000 Rls. 8,083 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 410 236,390,284 Rls. 8,275 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 140 210,235,110 Rls. 7,018 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 350 205,208,352 Rls. 7,088 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 400 191,701,852 Rls. 6,483 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 600 175,603,066 Rls. 5,928 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 1 170,414,442 Rls. 5,686 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 30 163,530,560 Rls. 5,415 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 122 150,724,171 Rls. 5,367 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 350 140,108,682 Rls. 4,678 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 250 131,367,871 Rls. 4,385 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 90 129,022,901 Rls. 4,457 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85177020 آنتن مخابراتي 110 128,863,800 Rls. 4,270 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85111000 شمع هاي جرقه زن 160 126,857,893 Rls. 4,266 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 3 108,200,000 Rls. 3,624 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 740 95,821,800 Rls. 3,175 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 9 88,845,053 Rls. 2,975 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 84 86,532,432 Rls. 2,971 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 160 85,111,259 Rls. 2,899 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 17 83,875,539 Rls. 2,779 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 32 81,916,821 Rls. 2,841 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4 79,125,102 Rls. 2,641 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,310 70,499,520 Rls. 2,340 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 85 66,669,001 Rls. 2,280 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 110 63,458,846 Rls. 2,110 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 95 58,751,200 Rls. 1,966 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 152 56,781,664 Rls. 1,885 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 330 56,455,947 Rls. 1,889 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90041000 عينک آفتابي 105 54,641,990 Rls. 1,824 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 108 52,190,006 Rls. 1,831 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84384000 ماشين آلات ودستگاههاي آبجوسازي 190 47,244,947 Rls. 1,570 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 98 46,980,169 Rls. 1,653 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 105 43,834,015 Rls. 1,463 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84138200 بالابرهاي آبگونها 185 40,651,200 Rls. 1,350 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 144 40,573,440 Rls. 1,354 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 27 39,998,177 Rls. 1,325 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 10 33,881,840 Rls. 1,130 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 222 33,396,696 Rls. 1,115 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 38 29,758,820 Rls. 985 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 45 29,652,480 Rls. 982 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 140 28,161,156 Rls. 940 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 150 27,835,530 Rls. 929 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 27 25,549,411 Rls. 903 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 17 24,197,921 Rls. 804 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 160 23,863,680 Rls. 790 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 14 21,851,904 Rls. 739 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 0 19,953,064 Rls. 668 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,080 19,189,954 Rls. 640 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3 16,679,520 Rls. 553 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 10 14,835,117 Rls. 499 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 50 13,478,400 Rls. 447 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 12 12,476,540 Rls. 414 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 10 9,400,060 Rls. 312 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 35 3,283,300 Rls. 109 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30051040 چسب ضد حساسيت 15 2,718,180 Rls. 90 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 49 2,192,730 Rls. 73 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3 1,247,654 Rls. 41 $
مجموع کل
334,427,196,939 ريال
مجموع کل
11,263,441 دلار
[1]